Horeca en toerisme

De horeca- en toerismesector is een grote werkgever. In 2013 stelde hij zowat 119.000 mensen tewerk in België. Vlaanderen telde zo’n 66.000 horecawerknemers. Telkens hebben mannen en vrouwen een quasi gelijk aandeel in de totaliteit. Daarnaast werkten er nog eens 41.500 zelfstandigen in de horeca waarvan 26.500 in Vlaanderen. In het derde...

Onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 waren er 172.503 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs (*). Het gaat om het aantal budgettair voltijdse equivalenten. Dat wil zeggen: betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat aantal is tussen de schooljaren 2012-2013 en 2021-2022 gestegen met iets meer dan 14.600.

Evenementenbureaus, audiovisuele- en filmsector

U leest hier binnenkort meer over deze sector en over de (duurzaamheids)uitdagingen die hem te wachten staan. We bezorgen we u hieronder alvast enkele links naar meer informatie.

Vastgoed en facility diensten

Vastgoed en facility diensten vallen minder dan andere sectoren te vatten in termen van tewerkstelling of omzet. De activiteiten die onder deze grote vlag vallen zijn daarvoor té uiteenlopend. Toch pikken we uit jaar- en ander verslagen enkele trends en kengetallen op....

Transport, logistiek

De Belgische transport- en logistieke sector (*) telde in 2014 zo’n 87.300 werknemers. Hij genereert zo’n 5% van het bruto binnenlands product (bbp). Binnen deze sector staat het wegtransport in voor 77,25%  van het goederenvervoer in ons land. De binnenscheepvaart neemt 12,50% voor haar rekening en het spoor 10,25% (cijfers 2012).

Textiel, kleding

De sector ‘textiel en kleding’ biedt een spectrum aan activiteiten dat veel verder gaat dan uw jas of jurk. Zo omvat de textielindustrie de subsectoren

Industrie (algemeen)

U leest hier binnenkort meer over deze sector en over de (duurzaamheids)uitdagingen die hem te wachten staan. We bezorgen we u hieronder alvast enkele links naar meer informatie.

Overheid en openbare besturen

U leest hier binnenkort meer over deze sector en over de (duurzaamheids)uitdagingen die hem te wachten staan.

We bezorgen we u hieronder alvast enkele links naar meer informatie.

Socio-culturele sector, sport, jeugdwerk,...

De socio-culturele sector, sport en jeugdwerk zijn drie vlaggen die elk een brede lading dekken. We gaan hieronder in op de duurzaamheidsuitdagingen én -inspanningen op elk van de drie terreinen.

HR- en uitzendbureaus

De uitzendsector Het jaarverslag 2018 van Federgon - de federatie van de HR-dienstverleners - rapporteert volgende kerncijfers voor de Belgische uitzendsector: België telde eind 2018 1.501 agentschappen die 8.427 vaste medewerkers tewerkstelden. Er waren in 2018 684.031 uitzendkrachten aan de slag waarvan 260.693 jobstudenten of 38,1%.

Hout- en meubelindustrie

De Belgische hout- en meubelindustrie stelde in 2014 19.000 mensen tewerk. De sector omvat vijf ‘subsectoren’: de meubelindustrie, plaatmateriaal, bouwelementen, verpakkingen en andere (waaronder houten speeltuigen, borstels, lijkkisten,…). (Cijfers Fedustria)

Grafische, papier en kartonindustrie

De grafische nijverheid groepeert bedrijven die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen: beeld- en tekstcreatie, drukken op om het even welk materiaal, afwerking van het drukwerk en alle reproductie- en dupliceringsactiviteiten van audiovisuele communicatie....

Gezondheidsdiensten en -instellingen

Gezondheidsdiensten- en instellingen is een vlag die een brede lading dekt.  Tot deze sector rekenen we immers: ziekenhuizen rusthuizen gezins- en bejaardenhulp jeugdbijstand gehandicaptenzorg welzijnswerk kinderopvang centra voor geestelijke gezondheidszorg Eind 2013 telde deze sector zo’n 331.000 arbeidsplaatsen en ongeveer 29.000 zelfstandigen.

Energie, water

De Vlaamse energiesector bestaat hoofdzakelijk uit: elektriciteitsbedrijven, gasbedrijven en petroleumraffinaderijen. Ook de vroegere steenkoolwinningen en cokesovens horen bij deze sector, net als de bedrijven die voornamelijk biobrandstoffen produceren.

Chemie, metaal

De chemische industrie, kunststoffen en life sciences telde in 2014 59.400 arbeidsplaatsen in Vlaanderen. Het sectoraandeel in de totale industriële tewerkstelling blijft al tien jaar toenemen van 16,1 procent in 2004 tot 17,6 procent in 2014. De sector verschaft werk aan 157.000 mensen in Vlaanderen....

Bouw

In de Belgische bouwsector (*) waren in 2013 net iets meer dan 152.000 mensen aan de slag....

Bank, verzekeringen, post, telecom

In de Belgische banksector werken ongeveer 53.000 mensen. Het aantal aanwervingen zit in een dalende lijn, met een afname van 4,5 procent in 2014. De populariteit van het mobiel bankieren is hiervoor de voornaamste oorzaak....

Handel, verhuur

In België zijn er 400.000 mensen actief in de handelssector. Dit maakt van de handel de grootste werkgever in de privé-sector. Meer dan 270.000 mensen in Vlaanderen vinden er een job. De internationale handel telde in 2010 34.562 loontrekkenden in Vlaanderen. Meer dan de helft van die tewerkstelling vindt plaats in de provincie Antwerpen....