Transport, logistiek

De Belgische transport- en logistieke sector (*) telde in 2014 zo’n 87.300 werknemers. Hij genereert zo’n 5% van het bruto binnenlands product (bbp). Binnen deze sector staat het wegtransport in voor 77,25%  van het goederenvervoer in ons land. De binnenscheepvaart neemt 12,50% voor haar rekening en het spoor 10,25% (cijfers 2012).

Bij onveranderde omstandigheden wordt tegen 2030 een groei van het transport verwacht van 68%. Daar hangt een stijging van broeikasgasemissies aan vast van 12%.

(*) Logistiek wordt in de klassieke betekenis meestal als volgt gedefinieerd :

  • vrachtvervoer (via de verschillende vervoerssectoren: spoorwegvervoer, wegvervoer, pijpleidingen, zee- en kustvaart, binnenvaart, luchtvaart),

  • de aanverwante logistieke activiteiten: vrachtbehandeling, opslag, ondersteuning, expeditie, agentuur, postdiensten.

Cijfers: Febetra, Flanders Logistics, Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Wie transport zegt, zegt files. Het fileprobleem vormt een bijzonder zware belasting voor de Belgische economie. De Raad van de Europese Unie raamt die last op ruim 7 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 1,75 % van het bbp (2013). De kost voor onze economie is daarmee een van de hoogste in Europa. Investeren in duurzaam transport heeft dus een evidente economische logica.

De transportsector heeft door het gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot heeft effect op de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. Het aandeel van transport over de weg in de totale Belgische CO2-uitstoot bedroeg in 2012 19,22%. Ter vergelijking: voor vervoer over het water bedroeg dat percentage 0,37%, voor het spoor 0,07%. (Cijfers Federaal Planbureau via Promotie Binnenvaart Vlaanderen)

Zuiniger transportmiddelen, efficiënter vervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen kunnen deze impact beperken. Trajecten zoals ‘Lean and Green’ tonen aan dat de CO2-uitstoot verminderen met 20% op vijf jaar tijd geen onrealistische doelstelling is.

Cradle to Cradle (C2C) en recyclage bieden kansen voor de logistieke sector. Herbruikbare materialen moeten worden ingezameld en verwerkt. Transport en logistiek spelen een belangrijke rol bij het sluiten van de kringloop.

Respect voor rij- en rusttijden en meer aandacht voor een veilige rijstijl dragen bij aan een betere verkeersveiligheid en de gezondheid van de werknemers. Minder ongelukken en absenteïsme zijn de logische gevolgen.

Tracking and tracing en de invoer van technieken zoals RFID werken positief in op de duurzaamheid van de aanvoerketen.

Links

Gerelateerde inhoud

Content type