Hout- en meubelindustrie

De Belgische hout- en meubelindustrie stelde in 2014 19.000 mensen tewerk. De sector omvat vijf ‘subsectoren’: de meubelindustrie, plaatmateriaal, bouwelementen, verpakkingen en andere (waaronder houten speeltuigen, borstels, lijkkisten,…). (Cijfers Fedustria)

Hout, bomen, bos en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. In de bossen leeft 80% van alle planten en dieren. De bossen zijn leverancier van hout en papier. Bovendien zijn bossen belangrijk voor het klimaat.

(Duurzaamheids)uitdagingen

De uitdagingen van hout- en meubelindustrie situeren zich op meerdere vlakken.

Materialen

De houtverwerkende bedrijven hebben er alle belang bij om hout te betrekken uit duurzaam beheerde bossen. Dit betekent dat de bossen moeten worden beheerd met respect voor de ecologische, economische en sociale pijler. Wereldwijd zijn er twee keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken: FSC en PEFC.

Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de bossen gecertificeerd zijn, maar ook alle schakels verderop in de keten (exploitant, zagerij, handel, ...).

Verder is er de uitdaging om het gebruik van zowel grond- als hulpstoffen te reduceren en te optimaliseren zonder kwaliteitsverlies. Denk aan het gebruik van lijmen, lakken, verpakkingsmaterialen, ...

Recyclage

Een grote troef van de sector is tegelijk één van de belangrijkste uitdagingen. Hout is een kostbare grondstof die zo hoogwaardig mogelijk wordt ingezet en die kan worden hergebruikt en gerecycleerd. De uitdaging is hout en houtresten zo lang mogelijk in een gesloten kringloop te houden

Energie

Rationeel energieverbruik vormt een andere belangrijke uitdaging binnen de subsector. In een eerste fase dient er zo efficiënt mogelijk te worden omgegaan met energie zodat het totaal energieverbruik daalt zonder verlies aan productiecapaciteit, veiligheid en comfort.

De besparingsmogelijkheden situeren zich onder andere op het gebied van perslucht, verlichting en verwarming. In een tweede fase kan er worden nagegaan op welke manier de energie, die uiteindelijk toch nog verbruikt wordt, kan worden betrokken uit hernieuwbare energiebronnen. Klassiek in de sector zijn de houtverbrandingsinstallaties, waarin bedrijven hun eigen houtresten energetisch valoriseren en zodoende hun eigen nuttige warmte opwekken.

Emissies

Deze sector zet nog heel wat solventhoudende afwerkingsproducten in. De omschakeling naar solventarme of –vrije producten is omwille van technische beperkingen een belangrijke uitdaging. Een andere mogelijkheid bij het streven naar een verminderd solventgebruik, betreft het toepassen van meer efficiënte aanbrengtechnieken.

Producten en diensten

Door reeds in de ontwerpfase rekening te houden met de milieu-impact van een product in elke fase van zijn levenscyclus (productie, gebruik, afdanking), kan men producten ontwerpen volgens het principe van het levenscyclus denken of ecodesign.

(Bron: Mvo-sectorpaspoort voor de subsector van de houten bouwelementen)

Links

Gerelateerde inhoud

Content type