windmolenpark

Energie

In Vlaanderen is meer dan 84 % van de broeikasgasemissies een rechtstreeks gevolg van energieverbruik en -productie. Dringende actie is nodig, maar de betrokken domeinen, methodes en actoren zijn talrijk. Als gevolg van het stijgend energieverbruik en de opwarming van de aarde zijn verantwoord energieverbruik en de beperking van schadelijke emissies een belangrijke uitdaging voor bedrijven uit alle sectoren geworden. Als grote afnemers van energie spelen bedrijven een sleutelrol, maar er wordt ook op bedrijven gerekend om innovatieve technologische oplossingen te leveren voor de uitdagingen op energievlak. Daarom is een bewust verbruik van energie uitgegroeid tot een sleutelthema binnen mvo. 

De Trias Energetica

In het algemeen zijn er drie manieren om een duurzamer gebruik van energie aan te pakken ('Trias energetica'):

Energiebesparing (of ook energiezorg, efficiënt of rationeel energiegebruik (REG)) 

Een inventaris van het verbruik van alle installaties, toestellen, vervoersmiddelen en gebouwen is een goed startpunt om energieverslinders en mogelijke besparingen in kaart te brengen.

Mogelijke acties zijn talrijk en hangen af van de activiteiten en uitrusting van het bedrijf. Enkele voorbeelden: betere isolatie, gebruik spaarlampen of LED-lampen, sluipverbruik vermijden door toestellen uit te schakelen, zuinigere bedrijfswagens, regelmatig onderhoud van apparatuur, ....

Gebruik van milieuvriendelijke energie 

De keuze voor stroom die opgewekt wordt uit duurzame bronnen: zonne-energie, windenergie, warmtekracht, waterkracht, biomassa, ...

Compenseren van verbuik 

Uitstoot van CO2 en andere emmissies valt, ondanks energiebesparingen, nooit volledig te vermijden. Er zijn wel manieren om dit te compenseren en zo het broeikaseffect tegen te gaan: aanplanten van bossen of investeren in CO2-reducerende projecten of hernieuwbare energie.

Verschillende organisaties helpen bedrijven om CO2-uitstoot te meten, te reduceren en te compenseren.

Bronnen/meer info

Terug naar boven