ISO 26000

ISO 26000 'Guidance on Social Responsibility' is een internationale richtlijn voor MVO, die onder auspiciën van de International Organization for Standardization (ISO) via een multi-stakeholderproces werd ontwikkeld. De richtlijn biedt hulp bij het integreren en verankeren van MVO in de totale bedrijfsvoering van om het even welke organisatie en biedt duidelijkheid over de inhoud en het proces van MVO.

De richtlijn gaat uit van 7 MVO-principes en 7 MVO-kernonderwerpen (onderverdeeld in 37 subthema’s) die vallen onder maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De 7 generieke MVO-principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:
1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
2. Transparantie
3. Ethisch gedrag
4. Respect voor stakeholderbelangen
5. Respect voor wet- en regelgeving
6. Respect voor internationale gedragsnormen
7. Respect voor mensenrechten

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven.

Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVO-kernonderwerpen die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 37 subthema's, de MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de 7 kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's.
1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Consumentenaangelegenheden
7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Voordelen

- Referentie en inspiratiebron voor verschillende andere standaarden en labels

- Universeel en duidelijk gestructureerd kader voor MVO dat toepasbaar is voor alle types organisaties ongeacht hun omvang en sector

- Integrale identificering en duiding van de inhoudsaspecten en procesaspecten van MVO

- ISO 26000 is een richtlijn en bevat dus geen minimumeisen (geen managementsysteem), maar wel concrete aanzetten hoe de richtlijnen om te zetten naar een managementsysteem (ankerpunten om je MVO-managementsysteem aan te koppelen)

- ISO is een wereldwijde organisatie en de richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit meer dan 90 landen. Het opstellen van de richtlijn heeft plaatsgevonden op basis van 'argumenten en consensus'. Er is aldus een breed draagvlak voor ISO 26000 onder verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO's en overige partijen.

Kritieken

- De richtlijn moet aangekocht worden (ca. 150 €)

- Organisaties kunnen ISO 26000 gebruiken als richtlijn (hulpmiddel) voor het implementeren van een MVO-beleid. Organisaties kunnen dus geen certificaat, diploma of keurmerk behalen als ze dit proces hebben doorlopen. Hooguit kunnen ze stellen dat ze MVO hebben geïmplementeerd gebaseerd op ISO 26000. Het is dus eerder een hulpmiddel voor het systematisch invoeren van een MVO-beleid dan een bewijs ervan. Er bestaan wel certificaten die afgeleid zijn van deze richtlijn.

- Hoewel de richtlijn zo is opgesteld dat alle organisaties ISO 26000 kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het land-, sector- en organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een erg omvangrijke richtlijn die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van MVO vergt. Voor (grote en KMO-)koplopers die MVO willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven die beginnen met MVO wordt het als complex ervaren.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Intermediaire organisatie
  • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Zelden
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Overige documentatie over de standaard

Discovering ISO 26000
www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf

Vergelijkingsdocument ISO 26000 en GRI:
GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction-With-ISO26000.pdf

Vergelijkingsdocument ISO 26000 en UN Global Compact:
An introduction to linkages between UN Global Compact Principles and ISO 26000 core Subjects
https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_ISO_Final.pdf

Vergelijkingsdocument ISO 26000 en Integrated Reporting:
ISO 26000 and the International Integrated Reporting <IR> Framework
http://www.iso.org/iso/iso_26000_and_ir_international_integrated_reporting_en_-_lr.pdf

Analyse en kritische reflectie op ISO 26000
www.p-plus.nl/resources/articlefiles/LarsMoratis.pdf

Er bestaan reeds diverse hulpinstrumenten om het MVO-beleid en de positie tov de ISO 26000 af te toetsen.
- De MVO-scan van MVO Vlaanderen laat zien hoe goed een bedrijf scoort op het vlak van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-scan biedt een overzicht van sterke en zwakke punten. Een light scan geeft in 15 minuten een basisinzicht, de full scan (1 uur) geeft een uitgebreide analyse van het MVO-beleid. Meer info: www.mvoscan.be
- De ISO 26000 Quick Scan bepaalt, aan de hand van 14 stellingen, in hoeverre de organisatie werkt volgens de ISO 26000 richtlijn, terwijl er ook een vergelijking mogelijk is met andere bedrijven uit de sector.
Meer info : www.iso26000scan.nl