Man telefoneert voor gebouw

Zakendoen

Natuursteen die door Indische kinderhanden ging. De strijd tegen bloeddiamanten. Het Europees Parlement dat zich buigt over de import van conflictmineralen. Smartphones en tablets die in erbarmelijke arbeidsomstandigheden worden geassembleerd. Soms binnen de wet volgens lokale recht. Maar daarom niet altijd even ethisch in ons referentiekader. In een wereld waarin iedereen met iedereen verbonden is en nieuws zich sneller verspreidt dan het licht, nestelen dergelijke feiten zich in het collectief geheugen.

Eerlijk zakendoen betreft ethisch gedrag in de manier van zakendoen van een organisatie met andere organisaties, overheden, partners, leveranciers en klanten. Eerlijk zakendoen omvat thema's zoals anti-corruptie, eerlijke concurrentie, maatschappelijk verantwoordelijk gedrag, relaties met andere organisaties, respect voor (intellectuele) eigendomsrechten,... Al zijn veel van deze aspecten vastgelegd in wetgeving, eerlijk zaken doen gaat over méér dan alleen maar voldoen aan de regels. In theorie is het bijvoorbeeld vrij duidelijk wat wel en niet strafbaar is wanneer het over corruptie of afpersing gaat. Alleen in de praktijk blijkt dat vaak een stuk weerbarstiger. 

Bovendien vindt er een verschuiving plaats van een defensieve houding door het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) naar een offensieve houding om 'goed doen' of 'shared value' te creëren als onderdeel van de bedrijfsstrategie te kiezen. U geeft daarmee niet alleen gehoor aan de regels, maar weet ook op een positieve manier andere stakeholders te benaderen. 

Als bedrijf heeft u verschillende relaties. Hoe gaat u op een eerlijke manier met hen om?

  • Maatschappij: verantwoordelijkheid van een bedrijf om belasting te betalen.
  • Concurrenten: eerlijke concurrentie en eigendomsrechten.
  • Leveranciers: eerlijke handel en leefbare lonen.
  • Overheid: eerlijke transacties. 
  • Klanten/consumenten: privacy & eerlijke marketing en (after)sales.

Ethisch gedrag is van fundamenteel belang om legitieme en productieve relaties tussen organisaties aan te gaan en te onderhouden. Daarom liggen het in acht nemen, bevorderen en stimuleren van normen van ethisch gedrag ten grondslag aan elke vorm van eerlijk zakendoen. Voorkomen van corruptie en bewerkstelligen van verantwoordelijke politieke betrokkenheid zijn afhankelijk van respect voor de rechtsorde, naleving van ethische normen, afleggen van rekenschap en transparantie. Eerlijke concurrentie en respect voor eigendomsrechten kunnen niet worden bereikt als organisaties niet eerlijk, rechtvaardig en integer met elkaar zakendoen.

Bronnen - Links

ISO 26000
MVO Nederland

Preventie van corruptie in het bedrijfsleven

Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland

‘Goed besturen’, oftwel Corporate governance, omvat een reeks regels die de verdeling van de rechten en plichten tussen de verschillende deelnemers in de onderneming definieert. Dit zijn de raad van bestuur, managers, aandeelhouders andere beheerders. Goed besturen stipuleert de regels en procedures voor de besluitvorming binnen de onderneming....

Bij aankoopbeslissingen let een onderneming nog te vaak enkel op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Een duurzaam aankoopbeleid houdt echter in dat producten ook op sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. Het opnemen van ketenverantwoordelijkheid via een duurzaam aankoopbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van mvo. Zeker in...

Ruimte laten voor eerlijke concurrentie is eigen aan maatschappelijke verantwoordelijkeheid. Klanten moeten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten voor een goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd en bedrijven worden uitgedaagd om eerlijke prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden.

Eerlijke handel, oftewel fair trade, steunt op een handelsrelatie met leveranciers die gebaseerd is op dialoog, transparantie en respect en die ijvert voor een grotere rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel bevordert het volgen van sociale en ecologische regels bij internationale handel, in het bijzonder bij de export van arme...

Het door waarden gedreven ondernemen kent vele benamingen, zoals 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', of 'ethisch ondernemen', of ook 'waardengericht ondernemen' of nog 'duurzaam ondernemen', etc. De waardengerichtheid of ethische insteek wil vooral het perspectief op ondernemerschap verbreden.

Het recht op eigendom is een mensenrecht dat wordt erkend in de Universal Declaration of Human Rights. Eigendomsrechten dekken zowel fysiek eigendom als intellectueel eigendom, en omvatten belang in land en andere fysieke goederen, auteursrechten, patenten, rechten met betrekking tot geografische indicatie, fondsen, morele rechten en andere rechten. Zij...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet aan de grenzen van de onderneming. Zeker in het buitenland kan u voor ethische dilemma’s komen te staan: milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes, …) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen, …). 

Duurzaam investeren en beleggen is een investerings- en beleggingsbeleid dat rekening houdt met de economische, sociale, ecologische of culturele effecten van het investeringsproces, op korte en lange termijn, en hierover in dialoog treden met de relevante maatschappelijke belanghebbenden'. Het is een thema dat door de recente evoluties op de financiële...

Lean is een denk- en werkwijze gericht op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. Het tegengaan van verspilling staat hier centraal. Wanneer we het hebben over lean-processen zijn volgende zaken belangrijk: in één keer een succesvolle, foutloze uitvoering zonder verspillingen en geen éénmalig feit maar een continue proces. Niet enkel de...

Het meetbaar en dus zichtbaar maken van mvo-prestaties binnen de organisatie is cruciaal: voortdurend monitoren of observeren van de activiteiten is op zich vrij logisch. Enkel zo kan je monitoren dat de activiteiten voortgang boeken.

Diverse mvo- en managementthema’s krijgen in bedrijven occasioneel of continu aandacht. Maar dat maakt mvo nog geen onderdeel van het strategisch denkproces van de onderneming. Mvo is geen alleenstaand ‘project’, maar dient geïntegreerd te worden in de reguliere werkwijzen en besluitvormingsprocessen. De mvo-principes worden dan geïntegreerd als een...

De maatschappelijke, technologische en economische evoluties dwingen organisaties om zich snel aan te passen. Nog al te vaak wordt gekozen voor de snelle, vertrouwde aanpak van korte termijn oplossingen met weinig garantie op duurzaamheid. Duurzaam veranderen echter beoogt ook het op lange termijn verstevigen van de organisatie door groei en samenwerking...

Transparantie is een belangrijk instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van uw organisatie. Door inzicht te geven in de dilemma’s waar u in uw bedrijf mee kampt, hoe u daarmee omgaat en welke gevolgen uw keuzes hebben, wordt u voor belanghebbenden beter aanspreekbaar op...