MVO is ook vermijden dat de economie stil valt ...

Onderzoek wijst op een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En dan is het zaak om tijdig uit te kijken naar arbeidskrachten. Vlaamse werkgevers willen gericht hoog- en laaggeschoolden aantrekken, ook van buiten Europa. De migratiestroom kan hiervoor de nodige kansen bieden. Gaan duurzame ondernemers als eerste die opportuniteiten benutten?

De arbeidsmarkt nu ... en op lange termijn

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich nu het best voelen in West-Vlaanderen. In de kustprovincie stonden vorige maand 47.934 vacatures open, terwijl er maar 29.537 werklozen zijn. Deze onevenwichtige situatie is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. 

"Die situatie zet een rem op bedrijven. Investeringen zullen niet in West-Vlaanderen gebeuren, maar elders. De enige geruststelling is dat er in heel Europa stilaan een krapte op de arbeidsmarkt komt’, vertelt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen aan De Standaard.

De vooruitzichten brengen geen soelaas. Tegen 2025 zouden er voor elke honderd mensen die de Westvlaamse arbeidsmarkt verlaten maar zeventig instromen. 

Gerichte economische migratie 

Gelet op deze uitdagingen op de arbeidsmarkt getuigt het van vooruitziendheid dat de patronale organisaties (VBO, Unizo, Voka) ijveren voor gerichte arbeidsmigratie vooral voor hooggeschoolden en knelpuntberoepen, maar ook soms voor laaggeschoolden. 

Dat Voka West-Vlaanderen nu sterk pleit voor economische immigratie is geen toeval. De kustprovincie wordt het eerst en het ergst met de krapte geconfronteerd. Eigenlijk trekken werkgevers in West-Vlaanderen al Walen en Noord-Fransen aan. Ze werken ook mee aan programma's om werklozen te activeren. De statistieken geven echter aan dat werkzoekenden in al deze regio's onvoldoende in aantal zijn.

Daarom pleit Voka West-Vlaanderen voor het aantrekken van arbeidskrachten, ook van buiten Europa. Bert Mons weet: "Vandaag is het al mogelijk om hooggeschoolde arbeidskrachten wereldwijd aan te trekken. Maar we hebben ook laaggeschoolden nodig, bijvoorbeeld in onze voedingsbedrijven."

De opportuniteiten van de migratiestroom 

In dit verband biedt de huidige migratiestroom nieuwe kansen. Vanaf 2015 hebben heel wat werkgevers uit de Westvlaamse provincie deelgenomen aan proefprojecten waarbij vluchtelingen een traject doorlopen hebben. Samen met de VDAB werden in heel Vlaanderen beroepsopleidingen opgezet gericht op de competentieontwikkeling van vluchtelingen. Uit die pilootprojecten mogen lessen getrokken worden, zodat ze op grotere schaal kunnen toegepast worden. 

Volgens Voka heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid in het aantrekken van migranten. De overheid, die de economische activiteit wil faciliteren, zal in de eerste plaats zorgen voor een veilig gevoel bij alle partijen. 'Die overheid' zal de capaciteiten moeten inzetten om mensen te screenen. Op die manier wordt een positief klimaat geschapen voor de integratie van mensen met een andere etnische afkomst, niet alleen op de werkvloer, maar ook in het buurtleven, het onderwijs, enzovoort.

De kracht van de werkgevers 

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen vraagt ook aandacht voor de brede uitdagingen omtrent de integratie van vluchtelingen in onze gemeenschappen: "We moeten de integratie wel op een andere manier aanpakken dan we in het verleden gedaan hebben."

Dat neemt niet weg dat in het Westvlaamse bedrijfsleven krachtige voorbeelden te vinden zijn van de tewerkstelling van mensen met een migratie-achtergrond. Zo'n voorbeeld is 'de langste tafel', een project van Boss Paints samen met Bond zonder Naam. Gemeenschapsvorming wordt bevorderd door samen te eten aan 'de langste tafel' en te proeven van traditionele gerechten die collega's met een migratie-achtergrond voorschotelen. En die signalen van hoop beperken zich niet alleen tot West-Vlaanderen of tot middelgrote ondernemingen. Ook kleine ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Schilderwerken Zenner, kunnen hun verantwoordelijkheid op dit vlak opnemen. 

Op dit vlak is het verhaal van Hamdi Ulukay, die, als Koerdisch vluchteling in de VS, CEO van Chobani geworden is, ongelooflijk inspirerend. Hij heeft niet alleen een yoghurtbedrijf uit de grond gestampt dat twee duizend mensen tewerk stelt, maar hij is ook een begenadigd spreker. Luister, als je eens 23' de tijd hebt, naar zijn toespraak voor Wharton School of Business. En laat maar weten of jij ook zo ontroerd was...