Reflection

zonnepanelen

Naar aanleiding van de 40e  verjaardag heeft Comeos zijn eerste MVO-verslag uitgebracht. Met het duurzaamheidsrapport wil Comeos de maatschappij tonen hoe handelaars samen met leveranciers en consumenten hun verantwoordelijkheid opnemen om de noodzakelijke transities naar een meer duurzame wereld verder te zetten. 

Je kan alles nalezen op www.comeos.be/reflection. Daar vind je ook drie filmpjes die samenvatten wat de handel al doet.

Met dit verslag wil Comeos al haar leden en de stakeholders informeren over de resultaten, kansen en uitdagingen van MVO in de verschillende sectoren van de handel- en dienstensector. Daaruit blijkt wat de handel al doet om aan de maatschappelijke verwachtingen tegemoet te komen. Maar ook wat de sector nog meer kan doen om aan deze verwachtingen te beantwoorden. Dit verslag is tot stand gekomen onder het toeziend oog van de Commissie Duurzame Handel van Comeos die voorgezeten wordt door Pascal Léglise.

Verwachtingen koppelen aan transities

In het duurzaamheidsrapport worden de MVO-thema’s die de stakeholders en de consumenten als meest belangrijk beoordeeld hebben, verbonden aan transities die relevant zijn voor de handel- en dienstensector. Er worden drie transities onderscheiden, namelijk 1) naar verantwoorde consumptie, 2) naar duurzaam en eerlijk ondernemen, en 3) naar circulaire economie.

In elke transitie heeft niet alleen de handelaar zijn verantwoordelijkheden om aan maatschappelijke verwachtingen te beantwoorden, maar ook de leveranciers en de consumenten moeten hun duit in het zakje doen.

Transitie naar verantwoorde consumptie

Handelaars stimuleren leveranciers om op een meer (milieu)verantwoorde manier te produceren. 52 handelaars engageren zich bijvoorbeeld in een sectoraal verpakkingspreventieplan. In dat kader sensibiliseren ze leveranciers over de eisen voor de samenstelling, het hergebruik en de recyclage van verpakkingen. 

Van handelaars wordt verwacht dat ze hun aanbod aan producten en diensten verduurzamen. Handelaars hebben een breed aanbod aan lokale producten. Zo is bijvoorbeeld 95% van het verkochte rundvlees van Belgische oorsprong. Dat geldt ook voor 99% van het varkensvlees, 90% van de melk en 80% van de eieren. 

80% van de handelaars sensibiliseert consumenten rond voeding en gezondheid en geeft ook informatie en advies.

De explainer video vind je hier. 

Transitie naar duurzaam en eerlijke ondernemen

Handelaars vragen hun leveranciers om bij te dragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen in de waardeketen. Alle grote voedingshandelaars hebben daarom een gedragscode getekend over faire relaties in het agrovoedingsketen.

Handelaars zorgen ook voor het verbeteren van inclusiviteit en toegankelijkheid, alsook de MVO-betrokkenheid van werknemers. Handel is grootste private werkgever in België, met actief beleid rond inclusiviteit en diversiteit. Er zijn 64% vrouwelijke werknemers t.o.v. 47% in andere sectoren. 10% van de tewerkgestelde werknemers is jonger dan 25 jaar. 77% is laag- en middengeschoold. 25% is ouder dan 50 jaar. 

Handelaars voorzien hun producten ook van eerlijke en transparante (prijs)informatie, om zo bij te dragen tot een groeiend vertrouwen van de consumenten. De sector neemt zelf verantwoordelijkheid o.a. met de oprichting van de 'Ombudsman van de Handel'. 5000 winkels nemen deel aan dit vangnet voor consumenten en hun klachten. 

En in de bijhorende video ontdek je alles op 2'40.

Transitie naar circulaire economie

Handelaars stimuleren ecologische productinnovaties door o.a. samen te werken met leveranciers. Handelaars streven bijvoorbeeld naar 100% herbruikbare of recycleerbare paletten voor leveringen van leveranciers.

Handelaars helpen nieuwe circulaire businessmodellen creëren. De handel is verantwoordelijk voor amper 2% van het totaal voedselverlies in de keten. De sector heeft bijvoorbeeld ook 7,5 miljoen maaltijden geschonken aan voedselbanken via onverkochte voeding. 10% van de onverkochte voeding dient als diervoeder. 75% van de onverkochte voeding wordt een energiebron via een proces van biomethanisatie.

Handelaars betrekken consumenten bij het verminderen van afval, hergebruik en recycling. Handelaars hebben zo bijvoorbeeld een hogere ratio reuse/one-way voor serviceverpakkingen bekomen dankzij de introductie van herbruikbare alternatieven. De ratio is sterk gestegen van ongeveer 9% in 2013 naar 78% in 2015. 

En daarover leer je meer in een video, die, net zoals de andere, door Comeos geproduceerd werd.

Extra

De handel zet ook in op transities in de mobiliteit en energievoorziening. Handelaars organiseren bijvoorbeeld het maximaliseren van de belading van vrachtwagens. En ze investeren in stille leveringen buiten de spits. In sommige gevallen bundelen ze ook hun goederen in stadsranddistributiecentra en leveringen in kleinere voertuigen. Deze sector doet ook inspanningen om het energiegebruik in winkels en distributiecentra te verminderen. Heel wat handelaars zetten ook zonnepanelen op de daken van hun winkels.

Kortom, dit eerste duurzaamheidsrapport is een bron vol inspirerende voorbeelden van koplopers uit de retailsector. Zet het peloton snel de achtervolging in?

Willen het gros van de handelaars aan de slag gaan om hun kernactiviteiten te verduurzamen, dan kunnen ze daarvoor beroep doen op heel wat ondersteuning vanuit MVO Vlaanderen. 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
7 september 2018
Terug naar boven
Terug naar boven