Sustainable Development Goals (SDGs)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een geheel van universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de Millenniumdoelstellingen (MDG’s, 2000-2015) te vervangen en de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten.

De landen die deze ‘2030 Agenda for Sustainable Development’ in New York hebben ondertekend, waaronder ook België, hebben zich geëngageerd om de SDG’s te gebruiken om hun duurzaamheidsstrategieën voor 2030 te omkaderen.

De zeventien doelstellingen en hun 169 subdoelstellingen en een hele waaier aan concrete indicatoren werden onderverdeeld in 5 groepen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships) en bestrijken zeer uiteenlopende thema’s:

 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De eerste jaren aan ervaringen met het gebruik van de SDG's in het bedrijfsleven wijzen op 'cherry picking', of 'rainbow dressing', zoals Wayne Visser het noemt. Om te voorkomen dat bedrijven of organisaties hun realisaties opfleuren met de kleuren van meerdere SDG-icoontjes naar keuze is het belangrijk om ze systematisch te implementeren in het kader van een MVO-aanpak of duurzaamheidsstrategie. Daarvoor dienen bedrijven of organisaties hun strategie af te stemmen op alle SDG's. Om de SDG's in de beleidsvoering te integreren dienen ze minimaal afkomstig te zijn uit elk van de 5 groepen SDG's afkomstig zijn (people, planet, profit, peace en partnership). Kortom, bedrijven kunnen de SDG's effectief implementeren door ze in de bedrijfspraktijk met elkaar in verbinding te brengen. 

Voordelen

- Elke SDG omvat een lijst met meer specifieke streefdoelen. Bij de ene worden daarin duidelijke streefcijfers opgenomen, bij de andere blijft het bij vagere intenties. De meeste doelen zouden tegen 2030 bereikt moeten zijn, sommige vroeger.

- de SDG’s zijn universeel en willen oplossingen bieden voor de problemen in alle landen. Zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen zullen hervormingen moeten doorvoeren om de doelen tegen 2030 te behalen.

- De SDG’s leggen de link tussen economische, sociale en ecologische uitdagingen. De verschillende crisissen in de wereld spelen op elkaar in. Er moet met alle drie de dimensies tegelijkertijd worden rekening gehouden om duurzame ontwikkeling te bekomen. Uiteenlopende milieuthema’s, zoals water, klimaat, oceanen, bossen en biodiversiteit, krijgen een prominente plaats. En ook de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling wordt versterkt, met onder meer expliciete aandacht voor ongelijkheid binnen en tussen landen. Met infrastructuur, industrialisatie en technologie komt ook de economische dimensie goed naar voren. Tenslotte proberen de ontwerpers van de SDG’s bij verscheidene thema’s, zoals energie, voedsel en landbouw, de drie dimensies van duurzame ontwikkeling simultaan tot uiting te laten komen.

- De SDG’s kwamen tot stand via een participatief proces, in overleg met betrokkenen van over de hele wereld.

- De SDG’s richten zich tot alle actoren van de samenleving: regeringen, NGO's, bedrijven, Noord, Zuid, het maatschappelijk middenveld en de burger. En het is cruciaal om ze samen uit te voeren, via duurzame partnerschappen en actieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Kritieken

- De SDG’s zijn een pak ambitieuzer dan de MDG’s. Er zijn dus ook duidelijk meer middelen nodig. Door de besparingen op ontwikkelingshulp, de begrotingstekorten van overheden en de naweeën van de financiële crisis valt te vrezen voor een volwaardige financiering voor de agenda.

- Om tegen 2030 effectief te komen tot een duurzame wereld, zullen we het bredere systeem in vraag moeten blijven stellen en beleidsmakers wijzen op incoherenties in hun beleid. Binnen het geldende systeem zijn er immers heel wat tegenkrachten en omgevingsfactoren die de vooruitgang kunnen belemmeren.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

 • Internationale overheid – Verenigde Naties
 • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Acties leden Belgisch netwerk The Shift

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard

Overige documentatie over de standaard

SDG Compass, een tool ontwikkeld door de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Un Global Compact en GRI om organisaties te helpen hun strategie af te stemmen op de SDG's en dit nadien ook te meten en te rapporteren
http://sdgcompass.org/

SDG Compas moet door bedrijven gebruikt worden in combinatie met een andere document over de specifieke vereisten van het rapporteren: 
 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf . Indien het niet direct gevonden kan worden, kan ook gezocht worden via:
 https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Business-Reporting-on-the-SDGs-An-Analysis-of-the-Goals-and-Targets.aspx 

Het ABC van de SDG’s
https://theshift.be/nl/insights/labc-des-sdg

Studie van de Duitse Bertelsmann Stiftung over hoever het met de SDG’s in de rijke landen (OESO) staat
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf

Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nme-evenementen/vlaamse-nme-dag-2015/docs/Dossier_Belgische%20NGOs_Beleidsaanbevelingen_SDGs_belgie.pdf

The Sustainable Development Goals: What Local Governments need to know (UCLG)
http://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know.pdf

Getting started with the SDGs: A Guide for Stakeholders
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf

UNEP SDG Synergies: Interlinking SDGs
http://uneplive.unep.org/portal#sdgs

Sustainable Development Goals België
http://www.youtube.com/watch?v=b6qPnu82OVU&feature=youtu.be