Bouwsector tackelt duurzame uitdagingen via MVO-sectorpaspoort

Meer en meer sectororganisaties proberen mvo te stimuleren binnen hun sector. Zo publiceerden onder meer Febem, Fevia en Essenscia al een sectorbreed duurzaamheidsverslag. Ook de bouwsector blijft niet bij de pakken zitten. Het opleidingsfonds fvb-ffc Constructiv tekende in op een subsidie-oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen) en is momenteel bezig aan de ontwikkeling van een MVO-sectorpaspoort.

Wat betekent mvo voor de bouwsector?

Kristof Van Roy, coördinator studiedienst fvb-ffc: De bouwsector heeft een grote impact op duurzaamheid. Stap één in het verduurzamen van het bouwproces is een duurzaam ontwerp. Een duurzaam gebouw is energiezuinig, heeft een lange levensduur en is flexibel inzetbaar.

Het milieu is in de bouw een belangrijk thema. Bouwafval, emissie naar lucht, bodem en water, grond-, grondstoffen- en energiegebruik hebben een groot effect op het milieu en vaak ook op de gezondheid. Goede isolatie van gebouwen zorgt voor energiebesparing. Gebouwen kunnen echter ook energie opwekken. Door gebruik van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers wordt meer energie opgewekt dan voor eigen gebruik nodig is, wordt lucht en water gezuiverd en afval omgezet tot energie. Hier spreken we dus over het belang van hernieuwbare energie.

Duurzaam inkopen van met name bouwmaterialen bevordert de verduurzaming in de keten. Ook in samenwerkingsverbanden kunnen afnemers overtuigd worden van de voordelen van duurzame oplossingen

Ook de sociale pijler is van belang in de bouwsector. Langdurige uitval door ziekte of ongelukken kan worden voorkomen door het inzetten van nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken en een actief veiligheidsbeleid. Dit kan bijvoorbeeld door veiligheidscertificeringen zoals VCA toe te passen of door veiligheidscampagnes rond thema’s zoals Veilig werken in de hoogte en bijvoorbeeld de gevaren van kwartsstof. Campagnes met een preventief en curatief karakter die beide werden opgestart door navb-cnac constructiv.

Bovendien bevordert 'werkplekleren' de instroom van jongeren tot de arbeidsmarkt.

Zijn er al veel bouwbedrijven met mvo bezig?

Kristof Van Roy: De bouwsector is een sector die gekenmerkt wordt door zijn grote aantal KMO-ondernemingen. Deze ondernemingen hebben vaak niet voldoende schaal om een georganiseerd mvo-beleid op te stellen. Dit wil echter niet zeggen dat er niet aan mvo gedaan wordt. De hierboven gestelde uitdagingen zijn ook op hen van toepassing en in die zin zijn vele bedrijven er wel mee bezig, maar daarom niet expliciet onder de noemer “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Hoe proberen jullie mvo sectorbreed te stimuleren?

Kristof Van Roy: Elementen die verband houden met mvo worden zeker sectoraal aangestuurd, getuige hiervan het bestaan van sectorale fondsen die als opdracht hebben om bijvoorbeeld opleiding, veiligheid en sociale voorzieningen voor bouwvakarbeiders te promoten en te ondersteunen (respectievelijk fvb-ffc Constructiv, navb-cnac Constructiv en fbz-fse Constructiv).

Meer recent hebben we ingetekend op de subsidie-oproep van het ESF (Europees Sociaal Fonds) om een MVO-sectorpaspoort te ontwikkelen en maximaal drie bouwbedrijven te begeleiden met een eerste duurzaamheidsverslag. Dit sectorpaspoort zal het resultaat zijn van onderzoek en overleg met alle stakeholders.

Het eindproduct wordt een gebruiksvriendelijk instrument dat de specifieke mvo-uitdagingen binnen onze sector beschrijft, gekoppeld aan een lijst van 15 à 20 concrete duurzaamheidsindicatoren. Deze indicatoren worden geselecteerd uit de Global Reporting Initiative richtlijnen, het internationale raamwerk voor mvo-verslaggeving. Op die manier kunnen de bedrijven in onze sector hun eigen mvo-beleid richting geven en monitoren.

Wie moet de stuwende kracht zijn achter mvo in de bedrijfswereld?

Kristof Van Roy: De overheid kan een belangrijke rol spelen op het vlak van sensibilisering en het creëren van hefbomen die mvo promoten en ondersteunen. Voor de uitwerking op het terrein bestaan er reeds initiatieven zoals bijvoorbeeld sectorfondsen. Puur op het vlak van mvo is er misschien soms een gebrek aan coördinatie en afstemming tussen de verschillende initiatieven. Individuele bedrijven kunnen daarentegen wel een voortrekkersrol spelen.