ISO 14001

ISO 14001: 2015 is de systeemnorm van de ISO 14000 serie, die wereldwijd wordt toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. ISO 14001 vormt een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

ISO 14001 wordt gekenmerkt door:
- internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis;
- continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
- beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
- voor elk soort organisatie van toepassing;
- biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie;
- certificeerbaarheid; een volgens ISO 14001 opgezet milieumanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
- aansluiting bij andere normen zoals ISO 9001 en OHSAS 18001, zodat de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem kan worden beheerst.

Eigenschappen

 • Bestuur van de organisatie
 • Milieu
 • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
 • Organisatie
 • Keten
 • Managementsysteem
 • Vrijwillige MVO-rapportage
 • Beginnend met MVO
 • Gevorderd met MVO
 • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

1996, update 2015

Voordelen

- Een goed milieumanagementsysteem bevordert door continue verbetering de milieuprestaties. Een milieumanagementsysteem als ISO 14001 kan onder meer helpen om:
                - Milieuzorg systematisch te benaderen
                - Efficiënter te werken, besparing op energie, water en andere hulpbronnen
                - Het milieubeleid te evalueren (self assessment of third party assessment)
                - De interne communicatie rond milieuthema’s te verbeteren
                - Een groter verantwoordelijkheidsgevoel te creëren
                - De motivatiegraad van uw medewerkers te vergroten
                - De slechte publiciteit in geval van een milieu-incident te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste milieumanagementsystemen werkt
                - Milieu-incidenten effectief te voorkomen
                - De kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

-  Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een auditverslag. Het logo mag op alle communicatie-initiatieven gebruikt worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

- ISO 14001 komt in aanmerking voor een subsidiebonus in de ecologiepremie plus (www.ecologiepremie.be)

- ISO 14001 gecertificeerde bedrijven krijgen een vrijstelling van de decretaal verplichte milieuaudit

- De ISO 14001: 2015 herziening is opgesteld op basis van de High Level Structure (ISO annex SL). Dit is een structuur waarop alle nieuwe (versies van) ISO normen gebaseerd zijn, wat ervoor zorgt dat ISO 14001 perfect integreerbaar is met bestaande ISO systemen.

Kritieken

- De invoering van een ISO 14001 milieuzorgsysteem kan als duur en administratief zwaar ervaren worden. De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie.

- Hoewel alle organisaties ISO 14001 kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een omvangrijke norm die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van milieumanagement vergt. Voor (grote en KMO-)koplopers die milieuzorg willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven die beginnen met milieuzorg wordt het als complex ervaren.

- Binnen ISO 14001 is – in tegenstelling tot EMAS - geen verplichting tot milieurapportering opgenomen. De transparantie over de resultaten maakt nochtans communicatie met stakeholders mogelijk, hetgeen een belangrijk onderdeel is van het duurzaamheidsbeleid.

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

ISO 14001 geeft een gestructureerde, systematische aanpak om milieumanagement inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat milieuzorg niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. ISO 14001 heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van milieuzorg via de verplichting tot het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

 • Intermediaire organisatie
 • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard