Starten met mvo

Meteen aan de slag?

Wil je meteen aan de slag en weten op welke MVO-thema's je sterk staat? Op deze site vindt u verschillende instrumenten om MVO in de praktijk te brengen. We raden je alvast de MVO-scan aan: een handige tool die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je organisatie in kaart brengt. Aan de hand van een aantal stellingen kunt u zien hoe goed uw bedrijf scoort. De MVO-scan biedt u ook een overzicht van uw sterke en zwakke punten.

Groeien in MVO-maturiteit

De zorg voor financieel-economische resultaten, bescherming van het milieu en de bijdrage aan sociale en maatschappelijke vooruitgang integreren in de verschillende processen, systemen, structuren, de bedrijfscultuur, strategische middelen en vaardigheden is een ingrijpend proces. Kiezen voor MVO kan inhouden dat andere waarden ‘leidend’ worden, wat neerkomt op een voelbare cultuurverandering. De weg ernaartoe is slechts op één manier te gaan: stap voor stap.

 

Stap 1: (H)erkenning MVO

De media-aandacht of vragen van stakeholders rond MVO, zorgen voor een groeiend bewustzijn voor duurzaamheidsthema’s of –opportuniteiten, maar in deze beginfase wordt nog geen actie ondernomen om met MVO aan de slag te gaan.

Advies:

 • Creëer een werkomgeving waarin MVO-thema’s bespreekbaar worden. Inventariseer MVO-vragen van klanten en andere stakeholders en hoe hierop nu wordt geantwoord.

 • Benoem de waarden en ethische gedragsregels van de organisatie. Zorg dat

 • Informeer je over de inhoud en mogelijkheden van MVO. Wat is gangbaar binnen de sector? Wat doen concurrenten?

Instrumenten:

 • MVO light scan: krijg een basisinzicht in de stand van zaken van uw MVO-beleid

 • De talrijke praktijkvoorbeelden op deze site bieden volop inspiratie

 • Filter de inspiratie op deze site op uw sector en u krijgt concrete informatie op maat

 

Stap 2: Start met MVO

De organisatie zet haar eerste stappen in MVO, vaak op vraag van stakeholders. Milieu- en sociale wetgeving wordt opgevolgd, internationale gedragsregels nagestreefd. Vragen van NGOs, klanten, partners, aandeelhouders, buren naar mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsvoering en hoe de organisatie omgaat met bepaalde milieu- en sociale thema’s worden ad hoc beantwoord.

Advies:

 • Spoor mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsvoering op, onderzoek hoe deze te voorkomen of te verminderen en ga hiermee aan de slag.

 • Stel een intentieverklaring op waarin je meegeeft te willen evolueren naar een meer mature MVO-organisatie.

Instrumenten:

 • MVO full scan: krijg een uitgebreide analyse van uw MVO-beleid en ga aan de slag met de resultaten

 • Traject MVO: drie opleidingsmomenten met als resultaat een concreet MVO-actieplan voor uw organisatie

 

Stap 3: Pilootprojecten

MVO-vragen worden gecentraliseerd bij één of enkele personen in de organisatie. Pilootprojecten rond het voorkomen of verminderen van mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsvoering worden opgestart, zowel in het productieproces (hoe?) als in het producten- en dienstenaanbod (wat?). Deze pilootprojecten zijn evenwel nog niet uitgerold of opgeschaald naar de volledige organisatie, maar bieden de eerste leerervaringen en succesverhalen om MVO verder te introduceren.

Advies:

 • Neem deel aan sectorinitiatieven of groepsprojecten rond relevante MVO-thema’s (bv. energiebesparing, diversiteit personeelsbestand, samenaankoop, duurzame productontwikkeling, enz.). Onderteken een (sector)MVO-charter.

 • Meet en communiceer de impact van deze pilootprojecten: succes- en faalfactoren, kosten en baten, enz.

 • Vorm en informeer je medewerkers om zo meer betrokkenheid te creëren.

Instrumenten:

 

Stap 4: Operationeel MVO

De organisatie is nu gefocust om MVO te integreren in de bedrijfsactiviteiten. Verantwoordelijken zijn aangeduid. Opportuniteiten voor verbetering van milieu- en sociale prestaties worden proactief onderzocht, zowel in het eigen (productie)proces, het product- en dienstenaanbod als in de relaties met leveranciers en andere partijen in de keten. Door de risico's te beheersen en kansen te benutten stelt de organisatie haar continuïteit voor de lange termijn veilig en bouwt een competitief voordeel op ten opzichte van haar concurrenten.

Advies:

Instrumenten:

 

Stap 5: Matuur MVO

De hoogste maturiteit wordt bereikt indien MVO integraal ingebed is in alle bedrijfsprocessen, systemen, structuur, cultuur, strategische middelen en vaardigheden. MVO wordt pas een zichtbaar onderdeel van de identiteit van een onderneming als de medewerkers MVO ervaren als een belangrijke toegevoegde waarde voor de organisatie (sense of mssion). Bij deze interne betrokkenheid zit net ook de kracht van het strategisch voordeel. MVO kan immers maar leiden tot een strategisch competitief voordeel (en dus meer dan gemiddelde resultaten) indien de MVO-strategie niet kan geïmiteerd worden. Vermits transparantie binnen een MVO-bedrijfsvoering een basisprincipe is, zijn ad hoc MVO-acties open voor imitatie. De integrale inbedding van MVO in het DNA van de organisatie is uiteraard veel moeilijker om te imiteren.

 

Advies:

Instrumenten:

 

MVO-strategievorming al doende

Onder invloed van maatschappelijke trends en interne en externe stimuli neemt elk bedrijf wel één of andere actie die onder het koepelbegrip MVO te vatten is. Denk aan de implementatie van energiebesparende maatregelen, het steunen van een goed doel of de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers. Hoewel vaak niet bewust onder de term MVO benoemd, kunnen deze acties een eerste stap zijn naar een geïntegreerde MVO-strategie.

Strategieën kunnen grosso modo via twee benaderingen tot stand komen.

De eerste benadering is de planningsbenadering, waar de strategie tot stand komt door en via strategische planning (eerst denken, dan doen). Op een bepaald moment kan het bedrijf op een punt komen dat men het globale MVO-plaatje niet meer helemaal kan overzien, geen weg vooruit meer ziet, de structuur uit het oog verloren is, ... Op dat moment is er nood aan een meer planmatige aanpak, als kapstok om het bedrijf te laten zien waar men zich bevindt, welke stappen misschien vergeten zijn en nuttig kunnen zijn om MVO te verankeren op een gestructureerde wijze.

Strategisch incrementalisme is de tweede benadering. Volgens het incrementalisme ontstaan strategieën niet als gevolg van een bepaald plan, maar komen ze al doende tot stand, door de uitvoering van een aantal activiteiten die men zo logisch mogelijk tracht te verbeteren.  Bij de incrementele benadering ziet men een MVO-strategie ontstaan als een patroon in de stroom van bedrijfsactiviteiten. De strategie wordt in kleine stapjes, ‘organisch’ gevormd. Het MVO-bewustzijn groeit mee.

Naar: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Van strategische keuze tot operationele aanpak (2009), hoofdstuk “MVO als strategische managementoptie”, Anouk Van de Meulebroecke