Starten met MVO

Meteen aan de slag?

Wil je meteen aan de slag en weten op welke MVO-thema's je sterk staat? Op deze site vind je verschillende instrumenten om MVO in de praktijk te brengen. 

Groeien in MVO-maturiteit

De zorg voor goede bedrijfsresultaten, bescherming van het milieu en bijdragen aan sociale en maatschappelijke vooruitgang integreren in de verschillende processen, systemen, structuren, bedrijfscultuur, strategische middelen en vaardigheden van medewerkers is een ingrijpend proces. Kiezen voor MVO kan inhouden dat andere of nieuwe waarden belangrijker worden. Dit kan voor jouw bedrijf verandering op gang brengen. De weg ernaartoe is slechts op één manier te gaan: stap voor stap. We lopen even door de verschillende fases waarin een bedrijf of organisatie zich kan bevinden en sterker kan worden rond MVO.

Stap 1: (H)erkenning MVO

De media-aandacht of vragen van klanten of andere stakeholders rond MVO nemen de laatste jaren gestaag toe. Dit zorgt voor een groeiend bewustzijn voor duurzaamheidsthema’s of –opportuniteiten. In deze beginfase wordt nog geen concrete actie ondernomen om met MVO aan de slag te gaan.

Advies:

 • Creëer een werkomgeving waarin MVO-thema’s bespreekbaar worden. Inventariseer MVO-vragen van klanten en andere stakeholders of vragen die je zelf hebt en hoe hierop nu wordt geantwoord.

 • Benoem de waarden en ethische gedragsregels van de organisatie.

 • Informeer je over de inhoud en mogelijkheden van MVO. Wat is gangbaar binnen de sector? Wat doen concurrenten?

Instrumenten:

 • MVO light scan: krijg een basisinzicht in de stand van zaken van uw MVO-beleid

 • De talrijke praktijkvoorbeelden op deze site bieden volop inspiratie

 • Filter de inspiratie op deze site op jouw sector en je krijgt concrete informatie op maat

Stap 2: Start met MVO

Onder invloed van milieu en sociale wetgeving, kostenbewustzijn of vragen van klanten, aandeelhouders, buren en ngo’s naar voor hen relevante milieu- en sociale thema’s neemt elke organisatie wel één of andere actie die onder het koepelbegrip MVO te vatten is. Denk aan energiebesparende maatregelen, het steunen van een goed doel of de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers. Hoewel vaak niet bewust onder de term MVO benoemd en ad hoc, kunnen deze acties een eerste stap zijn naar een geïntegreerde MVO-strategie.

Advies:

 • Spoor mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsvoering op, onderzoek hoe deze te voorkomen of te verminderen en ga hiermee aan de slag.

 • Stel een intentieverklaring op waarin je meegeeft te willen evolueren naar een meer mature MVO-organisatie.

Instrumenten:

 • MVO full scan: krijg een uitgebreide analyse van jouw MVO-beleid en ga aan de slag met de resultaten.

Stap 3: Pilootprojecten

MVO-vragen worden gecentraliseerd bij één of enkele personen in de organisatie. Pilootprojecten rond het voorkomen of verminderen van mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsvoering worden opgestart, zowel in het productieproces (hoe?) als in het producten- en dienstenaanbod (wat?). Deze pilootprojecten zijn evenwel nog niet uitgerold of opgeschaald naar de volledige organisatie, maar bieden de eerste leerervaringen en succesverhalen om MVO verder te introduceren.

Advies:

 • Neem deel aan sectorinitiatieven of groepsprojecten rond relevante MVO-thema’s (bv. energiebesparing, diversiteit personeelsbestand, samenaankoop, duurzame productontwikkeling, enz.). Onderteken een (sector)MVO-charter.

 • Meet en communiceer de impact van deze pilootprojecten: succes- en faalfactoren, kosten en baten, enz.

 • Vorm en informeer je medewerkers om zo meer betrokkenheid te creëren.

Instrumenten:

 

Stap 4: Operationeel MVO

De organisatie is nu gefocust om MVO te integreren in de bedrijfsactiviteiten. Verantwoordelijken zijn aangeduid. Opportuniteiten voor verbetering van milieu- en sociale prestaties worden proactief onderzocht, zowel in het eigen (productie)proces, het product- en dienstenaanbod als in de relaties met leveranciers en andere partijen in de keten. Door de risico's te beheersen en kansen te benutten stelt de organisatie haar continuïteit voor de lange termijn veilig en bouwt een competitief voordeel op ten opzichte van haar concurrenten.

Advies:

Instrumenten:

 

Stap 5: Matuur MVO

MVO is integraal ingebed is in alle bedrijfsprocessen, systemen, structuur, cultuur, strategische middelen en vaardigheden van de medewerkers. MVO wordt pas een zichtbaar onderdeel van de identiteit van een onderneming als de medewerkers MVO ervaren als een belangrijke toegevoegde waarde voor de organisatie (sense of mssion). Bij deze interne betrokkenheid zit net ook de kracht van het strategisch voordeel. MVO kan immers maar leiden tot een strategisch competitief voordeel (en dus meer dan gemiddelde resultaten) indien de MVO-strategie niet kan geïmiteerd worden. Vermits transparantie binnen een MVO-bedrijfsvoering een basisprincipe is, zijn ad hoc MVO-acties open voor imitatie. De integrale inbedding van MVO in het DNA van de organisatie is uiteraard veel moeilijker om te imiteren.

Advies:

Instrumenten:

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.