Toolbox Sociaal Verantwoorde Werkkledij

Werk jij in een aankoopdienst van een overheidsbestuur, dan is deze gids een handleiding voor jou om duurzame textiel aan te kopen. Je krijgt handvatten aangereikt voor verschillende stappen in het volledige aankoopproces. 

Doel van deze gids?

Deze gids is een concrete toolbox voor een sociaal en duurzaam aankoopbeleid, gericht aan professionals uit de publieke sector. Het accent ligt op werkkledij, maar het principe van leveranciersengagement geldt voor alle productgroepen met grote risico’s in globale ketens. 

Voor wie is deze gids?

Deze gids richt zich in de eerste plaats tot mensen die betrokken zijn bij de aankoop van werkkledij bij overheden, ziekenhuizen en politie. Tegelijk is de gids ook bedoeld voor de ontwerpers, producenten, distributeurs en alle andere betrokken actoren. Want enkel mits intense samenwerking tussen alle partijen heeft duurzame productie een kans op slagen! 

Kader voor sociale en ecologisch criteria in publieke bestekken?

De wet op de overheidsopdrachten stelt uitdrukkelijk dat de aanbestedende overheid bijzondere uitvoeringsvoorwaarden kan opleggen die bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

  • het verstrekken van beroepsopleidingen aan werklozen en jongeren,
  • het bevorderen van gelijke kansenbeleid inzake arbeidsparticipatie,
  • de strijd tegen werkloosheid,
  • de verplichting om in hoofdzaak de bepalingen van de basisconventies van de IAO na te leven, en
  • de bescherming van het leefmilieu.

Toolbox is toepassing voor textiel

Textiel (werk- en zorgkledij, linnen, signalisatiekledij…) is een productgroep met hoge milieu-impact en risico's op schendingen van arbeids- en mensenrechten.  De VVSG en de Stad Gent ontrafelden de volledige productieketen voor werkkledij. Relevante vragen hierbij waren: Welke grondstoffen zijn nodig voor het product? Wie heeft het item geproduceerd? Waar werd het gemaakt? En welke garanties zijn er op het vlak van kinderarbeid of dwangarbeid?

Resultaat van de samenwerking tussen VVSG en Stad Gent is een toolbox die handvatten biedt voor meer sociaal rechtvaardige aankopen, in de eerste plaats voor werkkledij.  Waterdichte garanties zijn er niet, maar de toolbox toont hoe ook publieke aankopers de situatie van arbeiders kunnen verbeteren en hoe ze de internationale en nationale wetgeving over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbare lonen helpen te respecteren, in samenwerking met leveranciers.

De toolbox overloopt het volledige proces en de verschillende opties. Mogelijks roept de toolbox bij jou ook nieuwe vragen op. Daarmee kun je altijd terecht bij het Steunpunt Duurzamere Lokale Overheden van de VVSG.

Getest in Gent

In de toolbox werd een hoofdstuk gewijd aan de Gentse test van de sociale criteria (die in verband staan met het bevorderen van de werkgelegenheid) in het aankopen van werkkledij en linnen.  Na het marktonderzoek werd beslist om de raamovereenkomst op te delen in vijf percelen: duurzame werkkledij, standaard werkkledij, linnen, werkschoenen en handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Door deze opsplitsing in verschillende percelen kon de concurrentie maximaal spelen en konden ook meer bedrijven die zich specialiseren in een specifiek segment meedingen. Per perceel wordt het streven naar sociale duurzaamheid anders opgenomen. Zo staat het maturiteitsniveau op het gebied van sociale duurzaamheid voor bijvoorbeeld duurzame werkkledij veel hoger dan dit voor handschoenen. 

De Stad Gent stelt samenwerking en dialoog voorop bij de realisatie van het traject ‘sociaal verantwoord ketenbeheer’ en beschouwt dit als een partnerschap tussen Stad Gent en haar leverancier. De focus ligt dus op het leertraject en op het groeiende inzicht bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever op het vlak van identificatie en remediëring van de sociale risico’s in de keten.

Duurzaam ketenbeheer

Ontdek het dagboek van een traject naar een meer duurzame keten voor werkkledij. In een reeks van 4 dagboekfragmenten komen diverse aspecten van de complexiteit van het duurzaam ketenbeheer aan bod:

  • Deel 1: Niet enkel het product, maar ook de keten moet duurzamer,
  • Deel 2: Slow fashion creëert big business!  
  • Deel 3: Op zoek naar best practices in Vlaanderen
  • Deel 4: Een kijkje achter de schermen bij het maken van de ‘toolbox sociaal verantwoord ketenbeheer. 
Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 mei 2018
Terug naar boven
Terug naar boven