EMAS

EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme (vrij vertaald: milieubeheer- en milieuauditsysteem). Dit is de titel van een verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht om een systeem in te voeren waarbij organisaties het recht krijgen om geregistreerd te worden en het Europees milieu-logo te voeren. Voorwaarde is dat de organisatie beschikt over een milieumanagementsysteem en jaarlijks een milieuverklaring (milieujaarverslag) opstelt. Beide dienen door een EMAS-verificateur te zijn goedgekeurd. EMAS-registratie is vrijwillig.

De eisen aan het milieumanagementsysteem in de EMAS-verordening zijn identiek aan ISO 14001. Na een succesvolle ISO 14001-certificatie zijn de belangrijkste stappen in de richting van EMAS-registratie al gezet. Aanvullende eisen omvatten:
- Initiële milieuanalyse: EMAS vereist dat er een initiële milieuanalyse wordt uitgevoerd waarbij de milieuaspecten van een organisatie worden beoordeeld. Indien de organisatie al beschikt over een conform ISO 14001 gecertificeerd milieubeheersysteem dat ook de EMAS milieu aspecten bevat., is er geen officiële milieuanalyse nodig..
- Goedkeuring van overheidswege inzake naleving van de wetgeving: een EMAS-organisatie moet bewijzen dat de milieuwetgeving volledig wordt nageleefd.
- Zich verbinden tot de continue verbetering van de milieuprestaties. De milieuprestaties worden beoordeeld door een milieuverificateur.
- Betrokkenheid van het personeel en openheid voor het publiek: een EMASorganisatie moet bewijzen dat er een open dialoog is met werknemers en belanghebbenden, met inbegrip van lokale overheden en leveranciers.
- Geverifieerde milieuverklaring: de organisatie moet een openbare verklaring afleggen over haar milieuprestaties vergeleken met de milieudoelstellingen. Verder wordt bepaald welke stappen er in de toekomst nodig zijn om de milieuprestaties van de organisatie gestaag te verbeteren.

Eigenschappen

 • Milieu
 • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
 • Organisatie
 • Keten
 • Managementsysteem
 • Verplichte MVO-rapportage
 • Beginnend met MVO
 • Gevorderd met MVO
 • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

1995, update 2010

Voordelen

- Hogere eco-efficiëntie: besparing op energie en andere hulpbronnen, minder milieu-incidenten

- Beter imago en reputatie. Het EMAS logo, dat verkregen wordt na een onafhankelijke derde partij beoordeling, wordt erkend als bewijs van uitstekende milieuprestaties.

- EMAS komt in aanmerking voor een subsidiebonus van 5% tot 10% in de ecologiepremie plus (www.ecologiepremie.be)

- EMAS geregistreerde bedrijven krijgen een vrijstelling van de decretaal verplichte milieuaudit

- EMAS kan worden gebruikt als aanvulling op een ISO 14001-certificaat. De belangrijkste toevoeging is het milieuverslag en de verificatie ervan door een onafhankelijke verificateur. De transparantie over de resultaten maakt communicatie met stakeholders mogelijk, hetgeen een belangrijk onderdeel is van het duurzaamheidsbeleid. EMAS geregistreerde bedrijven integreren het EMAS milieuverslag vaak in een duurzaamheidsrapport.

- De verificateur doet een nadrukkelijke uitspraak over de naleving van wet- en regelgeving in een schriftelijke verklaring en toetst mogelijke bezwaren voor EMAS-registratie af bij de bevoegde overheid.

Kritieken

- De invoering van een EMAS beheersysteem kan als duur en administratief zwaar ervaren worden. De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie.

- Hoewel alle organisaties EMAS kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een omvangrijke norm die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van milieumanagement vergt. Voor (grote en KMO-)koplopers die milieuzorg willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven die beginnen met milieuzorg wordt het als complex ervaren.

Beschikbare varianten van de standaard

 • Aanwezigheid variant(en) voor KMO's
 • Aanwezigheid variant(en) voor sectoren

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

EMAS geeft een gestructureerde, systematische aanpak om milieumanagement inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat milieuzorg niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. EMAS heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van milieuzorg via de verplichting tot het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

 • Internationale overheid – Verenigde Naties

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Zelden
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard

Overige documentatie over de standaard

European Union Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

EMAS presentatie
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_en.htm

Overgang van een informeel milieubeheersysteem naar EMAS
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm

Laagdrempelige methodiek voor kleine organisaties (EMAS easy en EMAS Toolkit)
http://www.emas-easy.eu/
http://ec.europa.eu/environment/archives/emas/toolkit/index.htm

Leaflets en brochures
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/brochure_en.htm#leaflets