80 % van de Europeanen bezorgd over milieueffecten van producten

Volgens een recente enquête zouden de meeste Europeanen bereid zijn hun koopgewoonten te veranderen en milieuvriendelijker producten kopen, maar vinden velen dat er te weinig informatie beschikbaar is en hebben zij geen vertrouwen in de milieuclaims van fabrikanten.

De enquête van de Europese Commissie over de houding van Europeanen tegenover de totstandkoming van de interne markt voor milieuvriendelijke producten laat zien dat meer dan driekwart (77%) van de respondenten bereid zou zijn meer te betalen voor milieuvriendelijke producten als zij er zeker van zouden zijn dat deze echt milieuvriendelijk zijn. Slechts iets meer dan de helft van de EU-burgers (55%) vindt daarentegen wel dat zij voldoende geïnformeerd worden over de milieueffecten van de producten die zij kopen en gebruiken.

Geen vertrouwen in milieu-informatie

Milieucommissaris Janez Potočnik zei er het volgende over: "Natuurlijk willen we allemaal meer milieuvriendelijke producten in de schappen zien, maar uit deze enquête blijkt dat de meesten van ons niet wijs kunnen worden uit de milieuclaims en er geen vertrouwen in hebben. Dat is niet goed voor de consument en het is niet lonend voor bedrijven die echt hun best doen."

"Wij werken samen met bedrijven en andere belanghebbenden aan de ontwikkeling van betrouwbare informatie waar consumenten bij de aankoop van producten behoefte aan hebben. Dit draagt bij tot de ontwikkeling van de markten en biedt mogelijkheden voor innovatie en investeringen in de groene economie", aldus Potočnik.

Belang van groene producten

Veruit de meeste EU-burgers geloven dat de aankoop van milieuvriendelijke producten een positief effect kan hebben op het milieu (89 %) en dat zij even doeltreffend zijn als "gewone" producten (74 %). Het vertrouwen dat producten met het etiket "milieuvriendelijk" minder schadelijk zijn voor het milieu, is het grootst in Portugal (84 %), Malta (82 %), Frankrijk (81 %) en België (81 %). Het vertrouwen is echter aanzienlijk kleiner in Duitsland (44 %), Roemenië (46 %) en Nederland (47 %).

Iets meer dan de helft van de EU-burgers heeft door de bank genomen vertrouwen in de milieuprestaties van hun producten (52 %), maar tegelijkertijd acht een meerderheid van de Europeanen beweringen van producenten over hun eigen milieuprestaties niet betrouwbaar (54 %).

De aantallen EU-burgers die denken dat zij wel eens te maken hebben gehad met overdreven of misleidende verklaringen zijn het grootst in Roemenië (40 %), Bulgarije (40 %), Griekenland (39 %) en Letland (37 %). Deze overtuiging is het minst wijdverbreid in Malta (17 %) en Estland (20 %). Er is evenwel brede steun voor het idee dat bedrijven moeten worden verplicht verslagen te publiceren over hun algemene milieuprestaties en de milieuprestaties van hun producten (69 %).

Te hoge reparatiekosten

Over de hele EU gezien zou twee derde van de mensen (66 %) bereid zijn meer te betalen voor een product als de garantie van betrouwbaarheid werd verlengd tot vijf jaar. Meer dan negen op de tien respondenten denken ook dat de verwachte levensduur van producten moet worden vermeld (92 %). Bijna de helft van alle respondenten had in de laatste twaalf maanden besloten een gebrekkig product niet te laten repareren, omdat de reparatiekosten te hoog waren (47 %).

Een aanzienlijk deel van de respondenten is van mening dat het niet veilig is levensmiddelen na de uiterste houdbaarheidsdatum te gebruiken (45 %). Dit betekent dat elke dag grote hoeveelheden eetbaar voedsel worden verspild of weggegooid. Meer dan driekwart van de burgers in Zweden (81 %), Oostenrijk (77 %) en het Verenigd Koninkrijk (77 %) denkt dat levensmiddelen na de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket wel veilig kunnen worden geconsumeerd. Deze mening wordt gedeeld door minder dan één op de vijf EU-burgers in Roemenië (14 %) en Litouwen (17 %).

Achtergrond: problemen met milieu-informatie

Ondernemingen ondervinden verschillende problemen bij het zichtbaar maken van de milieuprestaties van hun producten. Zij worden geconfronteerd met verschillende methoden die door overheden en particuliere initiatieven worden gesteund en zijn daarom vaak verplicht meervoudige kosten te maken voor het verstrekken van milieu-informatie. Consumenten raken in verwarring door de overvloed aan etiketten met productinformatie die het lastig maakt om producten te vergelijken.

De mededeling van de Commissie voor het opbouwen van een interne markt voor milieuvriendelijke producten en een aanbeveling voor het gebruik van geharmoniseerde EU-methoden, die door de Commissie in april 2013 zijn goedgekeurd (zie IP/13/310) gaven het startsein voor een proefproject waarin de belanghebbenden zullen bijdragen aan het ontwikkelen van betere methoden om het milieueffect van producten te meten. Dit moet bijdragen tot het ontwikkelen van vergelijkbare en betrouwbare milieu-informatie en daarmee het vertrouwen van consumenten, bedrijven, investeerders en andere belanghebbenden vergroten. Beter inzicht in het gedrag en de attitudes van consumenten is essentieel voor een goede uitvoering van dit nieuwe beleidsinitiatief.

De enquête vond plaats in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Meer dan 25 568 respondenten uit verschillende sociale en demografische groepen zijn namens de Europese Commissie telefonisch geïnterviewd in hun moedertaal.

Bron: emis.vito.be