Bouw

In de Belgische bouwsector (*) waren in 2013 net iets meer dan 152.000 mensen aan de slag.

Het is een arbeidsintensieve sector die een belangrijke economische impact heeft via de lokale werkgelegenheid. Bedrijven tot 20 werknemers nemen meer dan de helft van de totale tewerkstelling in de sector voor hun rekening.

Op Vlaamse niveau werken er zo’n 98.000 in de bouwsector of 5% van alle Vlaamse loontrekkenden.

(*) Ruwbouw (nieuwbouw en renovatie), schrijnwerkerij, sanitair en cv, wegenbouw, handel en verhuur, baggersector.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Stap één in het verduurzamen van het bouwproces is een duurzaam ontwerp. Een duurzaam gebouw is energiezuinig, heeft een lange levensduur en is flexibel inzetbaar. 


Het milieu is in de bouw een belangrijk thema. Emissie naar lucht, bodem en water, grond-, grondstoffen- en energiegebruik hebben een groot effect op het milieu en vaak ook op de gezondheid. Goede isolatie van gebouwen zorgt voor energiebesparing. Gebouwen kunnen echter ook energie opwekken.

Duurzaam inkopen van vooral bouwmaterialen verduurzaamt de keten. Op dit vlak zijn ook samenwerkingsverbanden mogelijk.

Het belang van de sociale pijler staat buiten kijf in de bouwsector. Nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken, een actief veiligheidsbeleid en doorgedreven opleiding moeten langdurige uitval door ziekte of ongelukken voorkomen. Werkplekleren  bevordert de instroom van jongeren; loopbaanbegeleiding kan een positieve invloed hebben op het hoge personeelsverloop in de sector.  Een divers werknemersbestand vereist ook aandacht voor non-discriminatie en taalopleiding.

Om de impact van bouwen tot een minimum te beperken, moeten tot slot hergebruik en recyclage de materiaalketen sluiten. Vele afvalstromen uit de bouw zijn van minerale oorsprong en/of komen in grote hoeveelheden vrij. Ze zijn dus bij uitstek geschikt voor hergebruik en recyclage.

Links

Gerelateerde inhoud

Content type