MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is afgeleid van ISO 26000 en een certificeerbare managementsysteemnorm voor MVO die voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

De MVO prestatieladder hanteert als basis 7 MVO kernthema’s, met name :
1. Behoorlijk Bestuur
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
3. Mensenrechten
4. Eerlijk zaken doen
5. Consumentenaangelegenheden
6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
7. Betrokkenheid bij de en ontwikkeling van de gemeenschap

De organisatie moet daarbij aannemelijk en inzichtelijk maken dat deze MVO Kernthema’s worden ingevuld. Dit wordt aangetoond via 33 MVO-indicatoren ondergebracht in People, Planet en Profit (of Prosperity) en gelinkt aan deze Kernthema’s.

De MVO Prestatieladder is onderverdeeld in vijf prestatieniveaus waarbij de zeven MVO-thema’s centraal staan. Op elk van de vijf niveaus van de prestatieladder worden de 33 MVO-indicatoren uitgewerkt. Elk niveau kan apart gecertificeerd worden.

De internationale uniforme toepassing van de norm wordt bewaakt door de Foundation Sustained Responsability . Deze Foundation ondersteunt het Centraal College van Deskundigen datde, ontwikkeling en het onderhoud van de MVO Prestatieladder op zich neemt.

Eigenschappen

  • Integraal MVO
  • Organisatie
  • Keten
  • Managementsysteem
  • Verplichte MVO-rapportage
  • Beginnend met MVO
  • Gevorderd met MVO
  • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

2011, update 2013

Voordelen

- Is opgesteld op basis van de High Level Structure (ISO guide 83). Dit is een structuur waarop alle nieuwe (versies van) ISO normen gebaseerd zijn (zoals ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015), wat ervoor zorgt dat de MVO Prestatieladder perfect integreerbaar is met bestaande ISO systemen.

- Ook voor bedrijven die nog geen managementsysteem hebben, is de idee van een gefaseerde aanpak aanlokkelijk. Niveaus 1 en 2 binnen de MVO-prestatieladder zijn instapniveaus, die het beginnende organisaties mogelijk maken geleidelijkaan in te rollen. Doordat een niveau 1 of 2 certificaat maar 1 jaar geldig is, wordt de beginnende organisatie wel gestimuleerd om ook de volgende stap (naar een hoger niveau) te zetten. Een niveaus 3 tot 5 certificaat van de MVO-prestatieladder is drie jaar geldig.

- Vooral het woord ‘prestatie’ is belangrijk. Het verwijst naar het feit dat organisaties niet beloond worden voor intenties of verre beloftes, maar dat duurzaamheid aantoonbaar moet worden gemaakt. De auditoren gaan op zoek naar resultaten inzake stakeholdermanagement en MVO.

- Een duidelijke houvast voor stakeholder management, dat borgt dat alle relevante stakeholders aan bod komen, en dat hun bijdrage op naspeurbare wijze terug te vinden is in het beleid van de organisatie.

- De MVO Prestatieladder is opgebouwd rond het evenwicht zoeken tussen ‘people, planet en profit’. Een eenzijdige focus op bijvoorbeeld milieu of arbeidsomstandigheden, kan nooit een certificaat opleveren.

- Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

- De MVO Prestatieladder wordt in Nederland steeds breder gedragen, door lokale overheden en grote opdrachtgevers. Bedrijven die naar Nederland exporteren, hebben hier een sterke referentie aan.

- Door een tiental certificerende instellingen aangeboden. Dit creëert een vrije en open marktruimte, wat gezonde concurrentie inhoudt, en de klant de kans geeft te kiezen voor de instelling bij wie hij zich het best voelt.

- De certificerende instellingen worden gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie.

Kritieken

- De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Een eventuele combinatie met de certificatie van andere managementsystemen (Milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, energie) kan leiden tot een reductie in de tijdsbesteding en de certificatiekosten. Tevens moet jaarlijks een bijdrage worden betaald, die dient voor het beheer en de ontwikkeling van de certificatieregeling. Deze bedraagt 325 euro per jaar voor het hoofdcertificaat en 50 euro voor een eventueel deelcertificaat.

- Beperkte internationale uitstraling, vooralsnog met name georiënteerd op België en Nederland

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

De MVO Prestatieladder geeft een gestructureerde, systematische aanpak om MVO inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat MVO niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. De MVO Prestatieladder heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van MVO.

Daarnaast bieden ook de vijf prestatieniveaus een ontwikkelmogelijkheid. Niveaus 1 en 2 zijn instapniveaus. Tegelijk, doordat een niveau 1 of 2 certificaat maar 1 jaar geldig is, wordt de beginnende organisatie gestimuleerd om ook de volgende stap (naar een hoger niveau) te zetten.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Bedrijfsleven

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Zelden
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Zelden

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard