Milieucharter

Het Milieucharter richt zich naar bedrijven die een actief en gestructureerd milieubeleid willen voeren en die milieuzorg als een vaste waarde binnen het bedrijf zien. Wie deelneemt aan het Milieucharter engageert zich om gedurende de cyclus concrete acties uit te voeren binnen het bedrijf. De acties worden door het bedrijf zelf bepaald en moeten de wettelijke vereisten overstijgen.

Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties geëvalueerd door een evaluatieteam van onafhankelijke deskundigen. Bedrijven die een positieve evaluatie krijgen, ontvangen voor hun prestaties een erkenningslogo. De erkenning wordt toegekend voor één jaar, maar kan verlengd worden door telkens een actieplan voor het volgende jaar in te dienen en te laten evalueren.

In verschillende provincies werd het Milieucharter intussen uitgebreid tot het Charter Duurzaam Ondernemen, of worden beide Charters naast elkaar aangeboden.

Eigenschappen

  • Milieu
  • Organisatie
  • Managementsysteem
  • Verplichte MVO-rapportage
  • Beginnend met MVO
  • Gevorderd met MVO
  • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

1993 (West-Vlaanderen); 1995 (Limburg); 1996 (Oost-Vlaanderen); 1999 (Antwerpen en Vlaams Brabant); Op dit ogenblik enkel nog operationeel in Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen en Limburg volledig vervangen door Charter Duurzaam Ondernemen.

Voordelen

- Door de evaluatie-audit is er een reële stimulans om jaarlijks doelstellingen en acties te bepalen (actieplan) en te realiseren

- Jaarlijkse controle door leden van de evaluatiecommissie, evaluatieverslag over het beleid en de uitgevoerde acties met aanduiding van knelpunten/niet-conformiteiten en aanbevelingen naar verbetering toe

- Bij gunstige beoordeling behaalt de organisatie het jaarcertificaat. Het logo mag op alle communicatie-initiatieven gebruikt worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering

- ISO gecertificeerde bedrijven hanteren soms het Milieucharter als middel om invulling te geven aan het aspect van ‘continue verbetering’ en voor de lokale uitstraling en visibiliteit. Het Milieucharter kan dienen als planningsinstrument (onder andere via het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan met doelstellingen) binnen een zorgsysteem.

- De Evaluatiecommissie opereert volledig onafhankelijk en is niet contractueel gebonden.

- Constructief contact met (milieu)overheden

- Het Milieucharter komt in aanmerking voor een subsidiebonus in de ecologiepremie plus (www.ecologiepremie.be)

Kritieken

- Provinciaal georganiseerd vanuit enkele organisaties (VOKA, POM), geen Vlaams/nationaal instrument

- Beperkte internationale uitstraling, dus vaak onvoldoende voor grote (internationale) klanten

- In vergelijking met andere zorgsystemen een lichter instapsysteem

- Kostprijs voor deelname, weliswaar beperkt

- De leden van de Evaluatiecommissie werden niet erkend of geaccrediteerd (geen formele controle)

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

Het Milieucharter is gebaseerd op het basisprincipe van Plan-Do-Check-Act en de Deming-cyclus . Door deelname aan het Milieucharter engageert het bedrijf zich om:
- Milieuzorg op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid en te streven naar continue verbetering van de milieuprestaties
- Relevante prestatie-indicatoren uit te werken om deze vooruitgang te meten en te evalueren.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Intermediaire organisatie

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Deelnemers Oost-Vlaanderen

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard

Overige documentatie over de standaard

Inspirerende voorbeeldacties
https://www.voka.be/oost-vlaanderen/diensten/milieucharter-oost-vlaanderen/