Wat is MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders om:

 • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel;
 • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Meerwaardecreatie in drie dimensies

MVO streeft systematisch naar economische (Profit), sociale (People) en milieu (Planet) verbetering. Dit wordt ook wel de'triple P bottomline' genoemd.

 • Profit: goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
 • People: de gevolgen voor mensen en maatschappij binnen en buiten de onderneming.
 • Planet: de effecten op het natuurlijke leefmilieu.

De drie dimensies beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht is dan ook één van de grote uitdagingen in MVO.

Maatschappelijke uitdagingen

Steeds meer organisaties zoeken vanuit hun expertise en invloedsfeer oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze worden voor hen een opportuniteit, een middel om economische waarde te creëren én een positieve impact. In dit geval spreken we van gedeelde waarde of Shared Value.

Het is hoog tijd om MVO een nieuwe, actieve invulling te geven. Op zo’n manier dat bedrijven mvo zien als een business opportuniteit en niet uitsluitend als een risico of extra verplichtingen. Michael Porter noemt het Shared Value, Wayne Visser CSR 2.0. (Sabine Denis, ex-The Shift)

De onderwerpen waarrond wereldwijd nog heel wat uitdagingen liggen werden in september 2015 door de Verenigde Naties vastgelegd in 17 sustainable development goals (SDGs). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen bestrijken een hele resem thema’s, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en armoedebestrijding en zullen tot 2030 de wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen. Voor het eerst worden zowel bedrijven, NGO’s, overheden als alle andere maatschappelijke actoren aangesproken om samen deze 17 doelstellingen te bereiken.

Het geheel van de SDG's maakt duidelijk dat de kwesties van ecologische duurzaamheid en sociale gelijkheid innig met elkaar verbonden zijn. Een economisch model dat die twee kwesties structureel met elkaar verbindt, en dat in een Noord-Zuid- en langetermijnperspectief, biedt de beste kansen. (Jan Mertens, FRDO)

Belang van MVO?

 • in het belang van de ondernemingen – MVO is niet langer een trend maar een noodzaak en brengt tal van voordelen in risicobeheersing, kostenbesparing, klantenrelaties, personeelsbeleid, flexibliteit en innovatie;
 • in het belang van de economie – MVO draagt bij aan duurzame ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien
 • in het belang van de maatschappij – MVO vergt het maken van afwegingen tussen verschillende stakeholderbelangen en biedt een set waarden waarop een meer inclusieve maatschappij kan worden gebouwd.

Kenmerken van MVO

a. vrijwillig engagement

Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. MVO-organisaties engageren zich vrijwillig tot initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving en internationale gedragsregels. Maar vrijwillig mag niet verward worden met vrijblijvend. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. En valse MVO-claims houden een groot reputatierisico in.

b. een proces en geen eindbestemming

MVO streeft naar het voortdurend verbeteren van de milieu, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke prestaties. Dit op een systhematische manier en geïntegeerd in alle processen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken. MVO is een proces en geen eindbestemming. De uitdagingen veranderen in de tijd en met elke strategische beslissing.

c. op maat van de organisatie

De praktische invulling van MVO is geen standaard proces, maar vereist maatwerk afhankelijk van het type organisatie, de sector, de omvang, de cultuur, de concurrentiepositie of de markten waarin het bedrijf opereert. Verschillende acties kunnen dus deel uitmaken van een MVO-beleid:

 • samenwerking met NGO's, stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • aandacht voor competentieontwikkeling, diversiteit, een veilige en gezonde werkomgeving
 • corporate governance en eerlijk zakendoen
 • bescherming van het milieu
 • bescherming van de consument en duurzame klantenrelaties
 • eerlijke en transparante communicatie
 • ...

Maar het is niet omdat een organisatie verschillende duurzaamheidsacties neemt dat er per definite sprake is van een geïntegreerd MVO-beleid. Voortdurend streven naar afstemming op de omgeving en trachten zich in te passen in de heersende maatschappelijke, economische, juridische, sociale en milieu-uitdagingen vomt de kern van MVO.

d. MVO is onderdeel van de core business

Integratie van MVO in de gehele bedrijfsvoering houdt in dat MVO tot de kern, tot de 'core business' van de organisatie doordringt. MVO is dus veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid. Het gaat over de verantwoordelijkheid die de organisatie neemt voor de effecten die ze kan hebben in elke stap van haar waardeketen, van het ontginnen van haar grondstoffen tot het einde van de levensduur van haar producten.

e. MVO verloopt in overleg en dialoog met de stakeholders

Alle organisaties beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden. Een onderneming kan niet performant zijn op economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders niet kent. Overleg en dialoog met de stakeholders is dan ook een essentieel onderdeel van MVO. Bovendien is het betrekken van de stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie voor MVO. Het maakt de MVO-engagementen minder vrijblijvend.

Stakeholder engagement (...) gaat over het verbinden van je eigenbelang aan een gemeenschappelijk belang en het realiseren van doelstellingen met anderen die je niet alleen kan invullen. (Elke Jeurissen, Glassroots)

Richtlijnen en principes voor een geïntegreerde MVO-strategie

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.