ISO 9001

ISO 9001: 2015 is de systeemnorm van de ISO 9000 serie, die wereldwijd wordt toegepast om kwaliteitsmanagementsystemen op te zetten en te certificeren. ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem zou moeten voldoen.

ISO 9001 wordt gekenmerkt door:
- internationaal van aard en niet opgesteld op basis van nationale wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een vereiste;
- continue verbetering van de prestaties inzake kwaliteit en klantentevredenheid
- beheersing van de risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
- voor elk soort organisatie van toepassing;
- biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie;
- certificeerbaarheid; een volgens ISO 9001 opgezet kwaliteitsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
- aansluiting bij andere standaarden zoals ISO 14001 en OHSAS 18001 / ISO 45001 zodat de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem kan worden beheerst.

Eigenschappen

 • Bestuur van de organisatie
 • Consumentenaangelegenheden
 • Organisatie
 • Keten
 • Managementsysteem
 • Vrijwillige MVO-rapportage
 • Beginnend met MVO
 • Gevorderd met MVO
 • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

1994, update 2015

Voordelen

- De waarde van ISO 9001 is vooral intern: het gaat er in de eerste plaats om de eigen organisatie zodanig te besturen, dat fouten, herbewerking, afval, uitval, klachten, misverstanden, enz. rond de geleverde goederen en diensten zoveel mogelijk worden vermeden.

- ISO 9001 is ook bedoeld om de marktpositie te versterken. Bij een juiste toepassing van de methode, moeten de productiekosten dalen en de dienstverlening aan de klanten verbeteren. Dat is goed voor de concurrentiepositie en het rendement.

- De ISO 9001: 2015 herziening is opgesteld op basis van de High Level Structure (ISO annex SL). Dit is een structuur waarop alle nieuwe (versies van) ISO normen gebaseerd zijn, wat ervoor zorgt dat ISO 9001 perfect integreerbaar is met bestaande ISO systemen.- Het principe van risicodenken en risico-analyse is een nieuwe strategie in de norm. De organisatie moet inschatten welke risico’s het leveren van niet-conforme producten of diensten inhoudt en vooruitlopen op de gevolgen van een proces dat niet het gewenste doel bereikt.

- ISO 9001:2015 vraagt dat organisaties hun managementsysteem voortaan opbouwen vanuit de specifieke context waarbinnen ze actief zijn en leunt zo dichter aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houdt onder meer in dat ze rekening houden met de noden en verwachtingen van ‘interested parties’ en dat ze interne en externe strategische kwesties (‘issues’) evalueren en behandelen. Er is niet langer alleen sprake van de klant als partij waarvoor je zorg dient te dragen, maar van “belanghebbenden”. Naast klanten gaat het om leveranciers, wetgevende instanties, interne klanten en andere spelers in de logistieke keten. De organisatie moet aantonen dat ze de verwachtingen van die partijen begrijpt en erop inspeelt.

- Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een auditverslag en een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

Kritieken

- De invoering van een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem kan als duur en administratief zwaar ervaren worden. De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie.

- Hoewel alle organisaties ISO 9001 kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een omvangrijke norm die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van kwaliteitsmanagement vergt. Voor (grote en KMO-)koplopers die kwaliteitszorg willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven die beginnen met kwaliteitszorg wordt het als complex ervaren.

Beschikbare varianten van de standaard

 • Aanwezigheid variant(en) voor sectoren

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

ISO 9001 geeft een gestructureerde, systematische aanpak om kwaliteitsmanagement inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat kwaliteitszorg niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. ISO 14001 heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van kwaliteitszorg via de verplichting tot het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

 • Intermediaire organisatie
 • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard