International Integrated Reporting Council guidelines (IIRC richtlijnen)

De IIRC richtlijnen willen een standaard bieden voor geïntegreerd rapporteren of het samenbrengen van financiële en niet-financiële (ecologische, sociale, maatschappelijke, ethische) informatie in één rapport. Dit moet investeerders toelaten meer zicht te krijgen op de economische en duurzaamheidsstrategieën van bedrijven om zodoende kapitaal beter te kunnen toewijzen aan duurzame organisaties.

De IIRC benoemt een aantal categorieën, waarop waarde kan worden gecreëerd, ’capitals’ genoemd:
- Financial: het financieel kapitaal;
- Manufactured: het productiekapitaal;
- Intellectual: het intellectueel kapitaal, zoals intellectueel eigendom;
- Human: het menselijk kapitaal zoals talenten en personeelskarakteristieken;
- Social and relationship: de sociale waarden en het kapitaal uit netwerken; en
- Natural: het natuurlijk kapitaal zoals de omgang met/bezit van grondstoffen en milieuwaarden.

De IIRC nodigt uit om niet alleen de positieve waarde van deze capitals uit te drukken, maar ook de waarde die aan deze capitals ontrokken wordt.

Aanvullend aan deze capital-beschrijving moet volgens de IIRC een geïntegreerd verslag de volgende kernvragen beantwoorden:
- Organizational overview and external environment: Wat doet de organisatie en onder welke omstandigheden opereert het?
- Governance: Hoe ondersteunt de managementstructuur het vermogen van de organisatie om waarde te creëren op de korte, middellange en lange termijn?
- Risks and opportunities: Wat zijn de specifieke risico’s en kansen die invloed hebben op het vermogen van de organisatie om waarde te creëren op de korte, middellange en lange termijn, en hoe houdt de organisatie rekening met deze kansen en risico’s?
- Strategy and resource allocation: Wat is de strategie van de onderneming en welke middelen worden aangewend om daar te komen?
- Businessmodel: Wat is het businessmodel van de organisatie en tot op welke hoogte is het in staat zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden?
- Performance: Tot op welke hoogte heeft de organisatie haar doelstellingen bereikt en wat zijn haar prestaties met betrekking tot de capitals?
- Outlook: Welke uitdagingen en onzekerheden zal de organisatie waarschijnlijk tegenkomen bij het nastreven van haar gekozen strategie en wat zijn de poten tiële implicaties voor haar businessmodel en voor toekomstige prestaties?

Eigenschappen
Integraal MVOOrganisatieKetenGedragsprincipes / richtlijnenVerplichte MVO-rapportageGevorderd met MVONiet-certificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
IIRC Framework
Gepubliceerd op
2013
Terug naar boven
Meer info
IIRC Council

Voordelen

- Een middel om duurzaamheid op strategisch bedrijfsniveau te tillen en geïntegreerd aan te pakken met de andere bedrijfsfuncties. Centrale begrippen in de richtlijn zijn ‘waarde en waardecreatie’. Dit is niet alleen de economische waarde die het bedrijf creëert, maar waarde in een bredere context. Deze context betreft zowel het bedrijf zelf als haar werknemers, maar ook het milieu en de maatschappij waarin het opereert.

- Relatief gemakkelijk te linken met de GRI G4 richtlijn (vooral op inhoudelijk niveau)

-  Goed communicatieinstrument met (grote) investeerders

- IIRC vormt een welkom antwoord op de Richtlijn van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm) die grote ondernemingen opdraagt om naast de financiële prestaties voortaan ook verslag te doen van de belangrijkste milieu- en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.

Terug naar boven

Kritieken

- Vooral interessant voor grote, internationale bedrijven in hun dialoog met de financiële markten

- Slechts een beperkt aantal rapporten die vandaag als ‘geïntegreerd’ gecommuniceerd worden, zijn werkelijk volledig geïntegreerde rapporten. Voor de meerderheid is sprake van een gecombineerd rapport.

- Weinig promotie en sensibiliseringsactiviteiten rond de richtlijn in het veld. Dit zal wellicht veranderen in de nabije toekomst. Er zijn voorbeelden beschikbaar maar die zijn niet zomaar over te nemen.

- Hoewel de richtlijn zo is opgesteld dat alle organisaties IIRC kunnen toepassen, is het een erg omvangrijke richtlijn die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van MVO vergt. Voor KMO-koplopers die MVO willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor kleine bedrijven die beginnen met MVO wordt het als complex ervaren.

Terug naar boven
Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Multi-stakeholder initiatief
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Overige documentatie over de standaard

Vergelijkingsdocument ISO 26000 en Integrated Reporting:
ISO 26000 and the International Integrated Reporting <IR> Framework
http://www.iso.org/iso/iso_26000_and_ir_international_integrated_reporting_en_-_lr.pdf

GRI en integrated reporting
https://www.globalreporting.org/information/current-priorities/integrated-reporting/Pages/default.aspx

Terug naar boven