Man telefoneert op de luchthaven

Internationaal ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet aan de grenzen van de onderneming. Zeker in het buitenland kan u voor ethische dilemma’s komen te staan: milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes, …) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen, …). 

Duurzaam internationaal ondernemen betekent dat bedrijven in hun internationale relaties met afnemers, leveranciers of partners oog hebben voor het evenwicht tussen economische prestaties enerzijds en de sociale en ecologische effecten daarvan anderzijds, rekening houdend met de plaatselijke institutionele, sociale en culturele context.Maar ook als u geen vestiging hebt in het buitenland loopt u risico's: productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot (ver) in het buitenland waar producten of onderdelen worden geproduceerd. De verantwoordelijkheid van Belgische ondernemers is ook grensoverschrijdend.

U moet weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden. Lees daarom zeker ook wat meer over 'ketenbeheer' en 'duurzaam aankopen'

Er zijn best een aantal redenen waarom internationaal opererende ondernemingen (of het om export of import gaat) best expliciet rekening houden met de verschillende dimensies van duurzaamheid.

  • Delokalisatie en het groeiend belang van duurzaamheid: de prijsdruk om competitief te blijven zet vele ondernemers uit Vlaanderen er toe aan om delen van hun productie naar andere landen uit te besteden. Terwijl duurzaam ondernemen in eigen land al enkele jaren op de agenda staat, komt er nu ook meer en meer aandacht voor de duurzame kanten van internationaal ondernemen.
  • Reputatiemanagement: een goede reputatie behouden of zelfs verbeteren is van groot belang voor elk bedrijf. Een slechte reputatie is een ramp, zeker nu de mondialisering en de informatietechnologie ervoor zorgen dat zo'n reputatie razendsnel de wereld rondgaat. 
  • Rendement: als een onderneming haar lokale werknemers bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden en opleidingen biedt, zal dit haar productiviteit ten goede komen en zal ze gemakkelijker goed geschoolde medewerkers kunnen aantrekken. 
  • Verhoogde maatschappelijke druk: ngo's verhogen dan weer de druk op de ketel door gerichte campagnes die vaak een hoog mediatiek gehalte hebben. En een goede relatie met de locatie bevolking zorgt voor een 'license to operate'. Lees hierover ook meer bij 'maatschappij en buurt'
  • Toenemende regelgeving: de internationale wetgeving rond duurzaamheidsthema's breidt steeds verder uit. De OESO Richtlijnen maken duidelijk wat de overheid van bedrijven verwacht op het gebied van mvo in internationale context. Ze maken samen met de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Verenigde Naties (Global Compact) en ISO 26000 deel uit van het Internationaal mvo kader. 
  • Risicomanagement: wie duurzaam onderneemt, is bekommerd om de veiligheid van zijn werknemers en om zijn omgeving, en stemt zijn beleid daar dus op af. Automatisch verkleint dan ook het risico op ongelukken of op andere onvoorziene situaties.

Aan duurzaam internationaal ondernemen hangt een prijskaartje. Hoe hoog, valt niet eenduidig te zeggen. Veel hangt immers af van de aard van de activiteiten en van de grootte van een bedrijf. Inspelen op concrete problemen ter plaatse vergt bovendien een andere investering dan het invoeren van een geïntegreerde aanpak waarbij duurzaam internationaal ondernemen in de verschillende processen van de bedrijfsvoering (productie, HRM, …) wordt ingebed.

Die processen opstarten kost tijd en geld: de tijd om te communiceren met de relevante stakeholders en om processen te integreren en de kost van de investeringen in mensen, ecologische installaties of extern advies. Maar deze kost wordt een rendabele investering, want een duurzaamheidsbeleid brengt ook op, bijvoorbeeld door de reputatiewinst.

Bronnen - meer informatie

handtekening zetten
Nieuws van 12 december 2019

Onderzoekers aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven startten onlangs een onderzoek naar de juridische afdwingbaarheid van ‘ethische clausules’ in overeenkomsten. Zij willen te weten komen hoe ondernemers die belang hechten aan MVO, ethische verbintenissen in hun contract ‘tanden’ kunnen geven.

Gent
Nieuws van 24 oktober 2019

In september heeft Stad Gent een van de prijzen in de wacht gesleept op de Procura+ Awards. Samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft Stad Gent in april 2018 een toolbox ontwikkeld voor de aankoop van duurzame werkkledij. Voor die duurzame maatregel heeft de stad nu erkenning gekregen.

natuursteen met de hand ontginnen
Nieuws van 29 augustus 2019

In mei jongstleden hebben Vlaamse en Nederlandse organisaties in de natuursteensector het Initiatief TruStone ondertekend. Binnen TruStone hebben sectororganisaties, bedrijven, overheden, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er substantiële verbeteringen worden bereikt :

Terug naar boven