UGent schaart zich achter ambitieuze duurzaamheidsvisie

De raad van bestuur van de UGent keurde op haar jongste vergadering een duurzaamheidsvisie goed. Daarmee geeft de instelling te kennen dat ze de komende jaren sterk wil inzetten op duurzaamheid op sociaal, ecologisch en economisch vlak in haar onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en organisatie. Bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid zal participatie centraal staan.
 

Duurzaamheidsvisie

De duurzaamheidsvisie van de UGent klinkt voortaan als volgt: “De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. Hiertoe creëert de universiteit een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling, integreert ze duurzaamheid in haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening en implementeert ze duurzaamheid in haar bedrijfsvoering en organisatie.”

Rector Anne de Paepe vindt dit een goede stap: “Het blijft niet bij een goedklinkende slogan. In de visietekst wordt heel duidelijk gezegd op welke domeinen we die visie vorm willen geven en welke duurzaamheidsprincipes we verankeren in ons beleid. Want we kunnen er niet meer naast kijken. Iedereen kan vanuit zijn interesse en expertise wel iets vertellen over de enorme uitdagingen waarvoor we staan op het vlak van gezondheidszorg, pensioenhervorming, financiële markten, sterke migratie naar de steden, klimaatopwarming, de eindigheid van bepaalde fossiele brandstoffen, de groeiende kloof tussen rijk en arm, …."

"Allemaal hardnekkige maatschappelijke problemen die wij niet alléén kunnen oplossen en die onze grenzen ver overschrijden, maar waarbij we wel een actieve rol kunnen spelen en waarvoor we onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De experten, de beleidsmensen, de ondernemers van morgen worden immers hier aan de universiteit gevormd, en onze wetenschappers krijgen hier nu al de ruimte om duurzame oplossingen uit te werken voor de immense uitdagingen waar we voor staan. En als overheidsinstelling kunnen wij het voorbeeld geven op vlak van duurzame bedrijfsvoering op vlak van energie, mobiliteit, voeding, afval, etc.", aldus de Paepe.

Onderwijs als katalysator

Het hoger onderwijs wordt algemeen beschouwd als een belangrijke (mogelijke) katalysator voor duurzame ontwikkeling, voornamelijk via haar klassieke drieledige opdracht: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dus wil de UGent via het onderwijs bijdragen aan een duurzamere samenleving en wil ze haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen.

"Er moet gestreefd worden naar onderwijs met een hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en morgen", klinkt het.

Ook op onderzoeksvlak wil de UGent de mogelijkheden voor onderzoek met het oog op een sociaal rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare duurzame toekomst verder stimuleren. De UGent kan via haar duurzaamheidsonderzoek een wezenlijke bijdrage leveren voor de samenleving, zowel op het vlak van beleid als op het vlak van concrete (technische) oplossingen voor ecologische, economische en sociale vraagstukken. Voor bepaalde duurzaamheidskwesties vraagt dit een multidisciplinaire aanpak.

De UGent wil tot slot ook een voortrekkersrol spelen in haar eigen bedrijfsvoering en inzetten op duurzaam energiebeheer, duurzame mobiliteit, duurzame voeding, duurzaam aankoop- en materiaalbeheer en ecologisch groenbeheer binnen haar bedrijfsvoering.

Wat gebeurt er nu al?

Dankzij een breed gedragen duurzaamheidsvisie wordt nu duidelijk de richting aangegeven die de UGent wil uitgaan. Het betekent een doorstart, een bevestiging van al het enthousiasme en het engagement rond een duurzame universiteit. Want de laatste jaren kwam alles in een stroomversnelling:

  • UGent 1010, een milieu-studentenvereniging, bloeit en groeit en lanceerde heel wat acties rond duurzame voeding, urban mining,…
  • De denktank Transitie UGent heeft intussen meer dan 200 leden (personeel en studenten) en zette met de publicatie ‘Transitie UGent, samen voor een duurzame universiteit’ het transitiedenken binnen de UGent op de agenda. De denktank gaf heel wat input aan het duurzaamheidsbeleid van de UGent.
  • Dankzij een goed uitgewerkt energiebeleidsplan van de UGent vloeit de winst uit bewezen energiebesparingen al jarenlang terug naar een afzonderlijke provisie, waardoor steeds opnieuw kan geïnvesteerd worden in rendabele energiemaatregelen. En in het najaar besloot de UGent te streven naar bijna-nulenergiegebouwen voor alle nieuwbouw en grote renovatieprojecten die nu nog moeten starten.
  • Ook op vlak van mobiliteit hebben we de duurzame weggebruikers heel wat te bieden: een mobiele fietshersteldienst, fietsenstalling aan de stations, dienstfietsen, fietsvergoedingen en terugbetaling van het openbaar vervoer, … Met een aantal icoonprojecten proberen we duurzame mobiliteit op een aantrekkelijke manier op de kaart te zetten. Het verkeersvrij maken van de Rozier is een project dat samen met de Stad Gent vorm kreeg.
  • Wat betreft duurzaam materiaalbeheer is de UGent stichtend lid van de vzw Plan C, het Vlaams transitienetwerk voor duurzaam materiaalbeheer, doen we mee met het Close the gap project voor pc’s en urban mining voor gsm’s en hebben we een online kringloopwinkel, waardoor afgedankt maar nog bruikbaar meubilair, toestellen en producten een tweede leven kunnen krijgen. De nieuwste versie van de populaire UGent-sweaters dragen nu het fairtrade label en zijn gemaakt van biologisch katoen.
  • Voor voeding hebben we ons Duurzame vis @UGent-project, waarbij marien biologen advies geven over het verduurzamen van de aangeboden vis en het vegetarisch restaurant Sint-Jansvest. Ook met de moestuin van StuJardin op de campus Coupure en de groentepakketten van de studenten werd duurzame voeding op de agenda gezet.
  • Een studium generale rond duurzame voeding en duurzame steden lokte honderden studenten.

Bron: ugent.be

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
7 januari 2014
Terug naar boven
Terug naar boven