rapportage

Naar betrouwbare extra-financiële rapportering

Bruggen slaan tussen extra-financieel en financieel data beheer en rapportering

In het huidig internationaal bedrijfsklimaat ervaren bedrijven druk om in hun rapportering niet alleen op financiële prestaties te focussen, maar ook de extra-financiële gevolgen van hun activiteiten te beschrijven. Voorbeelden van die extra-financiële dimensie zijn klimaatverandering, materialenbeschikbaarheid, veiligheid, gezondheid, bevolkingsgroei, armoede en diversiteit.

Formele extra-financiële informatie wordt hoofdzakelijk via jaar- en duurzaamheidsverslagen gecommuniceerd. Daarnaast wordt het ook via andere (sociale) media en rapporteringen, zoals investeringsrapporten, aan stakeholders verspreid.

Extra-financiële rapportering wordt jaar na jaar meer matuur. Er is vandaag meer transparantie, betere kwantificering en groeiend bewustzijn. Toch moeten nog belangrijke stappen voorwaarts worden gezet om de betrouwbaarheid van de extra-financiële rapportering op hetzelfde niveau van de financiële rapportering te brengen.

Cruciaal hierbij is vergroten van de garantie die een bedrijf kan bieden over de juistheid, de volledigheid en de relevantie van het extra-financiële dataverzamelingsproces.

Nood aan relevante data

Investeerders vragen steeds vaker om extra-financiële informatie om hun (financiële) beslissingen te staven en het vertrouwen in de investering te versterken. Zij beseffen dat prestaties op het vlak van milieu-, sociale- en governance aspecten steeds belangrijker worden bij de waardering van een project, activa en/of een bedrijf.

Recente berichtgeving over bedrijven van wie gerapporteerde milieu-, sociale- en governance prestaties niet met de werkelijkheid stroken, hebben bovendien geleid tot meer verwachtingen omtrent transparantie en controles.

Naast investeerders, tonen ook klanten en consumenten zich steeds meer bewust en is informatie over bedrijfsprestaties op vlak van milieu-, sociale en governance aspecten uitgegroeid tot een onderscheidend element.

Naarmate de stakeholderaandacht stijgt, verhogen voor een bedrijf de risico’s verbonden aan onduidelijke, foutieve en/of onvolledige data - zowel vanuit een reputatie-, kosten- als ‘licence to operate’ standpunt (vb. herberekeningen afschrijvingen, boetes, rechtszaken).

Een goed databeheer is dan ook cruciaal en uit zich in betere operationele processen en methodieken. Kwalitatieve rapportering gaat tenslotte niet enkel over het communicatieaspect, maar ook over prestaties monitoren, meten en met meer inzicht positieve impact realiseren.

Extra-financiële informatie is kwantitatieve en kwalitatieve bedrijfsdata (beleid, risico’s, prestaties) over aspecten gerelateerd aan milieu, sociale, governance en anti-corruptie.

We verkiezen de term ‘extra’-financiële rapportering boven ‘niet’-financiële rapportering, om de waarde van milieu-, sociale- en governance prestaties te benadrukken

De uitdaging

Wettelijke reglementering, gestandaardiseerde systemen en substantieve interne en externe verificaties hebben ervoor gezorgd dat financiële informatie de voorbije jaren een hoog kwaliteitsniveau heeft bereikt.

Extra-financiële rapportering zou een zelfde weg naar maturiteit moeten bewandelen.

Rapportering over extra-financiële informatie kan ondersteund worden door robuuste, gestandaardiseerde dataverzamelingsprocessen en –procedures. Dit vermindert de kans op subjectieve interpretaties, niet-accurate schattingen en foutieve berekeningen.

Het beleid en de prestaties moeten waarheidsgetrouw gepresenteerd worden, met duiding bij de achterliggende veronderstellingen en beperkingen in scope. De informatie moet traceerbaar zijn tot de bron zodat het kan geverifieerd worden door interne en externe controlediensten.

Van niet-financiële naar financiële maturiteit

Een vierledige oplossing is gebaseerd op de praktijken die financiële rapportering tot haar maturiteitsniveau gebracht hebben:

  1. Robuuste monitoringsystematiek voor dataverzameling: diverse controleniveaus en -intensiteiten gebaseerd op risicomanagement en integratie binnen de werkprocessen van interne audit.
  2. Externe audit: onafhankelijke verificatie leidt tot verhoogde kwaliteit van de data en van de onderliggende collectieprocessen. Het levert zowel kritische feedback als input voor toekomstige procesverbetering.
  3. Betrokkenheid en ondersteuning van management en raad van bestuur: Interactie, communicatie en toezicht is nodig om voor duurzaamheidsonderwerpen die van strategisch belang zijn tot een groter bewustzijn en gewenst gedrag bij alle interne stakeholders te komen.
  4. IT-instrumenten ter ondersteuning: extra-financiële rapportering wordt hoe langer hoe complexer. Om de risico’s door menselijke fouten bij de verwerking en/of berekeningen te verminderen en naar efficiëntere processen te evolueren, bieden diverse IT-tools toegevoegde waarde.

Eind december 2016 werd een voorontwerp van wet ‘Rapportering van niet-financiële informatie’ goedgekeurd door de federale regering, de omzetting van een Europese richtlijn. Het heeft als gevolg dat de grootste beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen (+ 500 werknemers) verplicht zijn om extra-financiële informatie publiek te rapporteren.

Daarenboven zijn de eerste bedrijven vandaag aan het experimenteren met Geïntegreerde Rapportering en zetten ze zo de integratie van financiële en niet-financiële informatie in de rapporteringspraktijk om.

In deze context wordt het hebben en aantoonbaar maken van betrouwbare data belangrijker dan ooit!

EY Cleantech and Sustainability Belgium heeft onlangs de methodiek ‘Strategic Compliance Management’ (SCM) ontwikkeld. Het is een geïntegreerde, systematische en praktische benadering om lange termijn bedrijfswaarde te maximaliseren door stakeholderbelangen in de bedrijfsstrategie en –activiteiten te integreren.

Céline De Waele
Senior manager EY Cleantech and Sustainability Belgium
celine.de.waele@be.ey.com
http://www.ey.com/be/cass

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 januari 2017
Terug naar boven
Terug naar boven