gevel Telenet hoofdkwartier

Sustainable Developmens Goals in de Belgische bedrijven Telenet: van discovery phase naar deep dive

Dit artikel verscheen origineel in het magazine ecoTips, editie 18.3 (september 2018) - www.ecotips.org

In haar rol als Corporate Affairs Director is Ineke Rampart verantwoordelijk voor het imago en de reputatie van Telenet. De communicatie met de vele stakeholders hoort daar vanzelfsprekend bij, maar ook duurzaamheid. Het bedrijf kiest ervoor geen specifeke duurzaamheidsverantwoordelijke aan te stellen.

Ineke Rampart: “Ik ben geen duurzaamheidsverantwoordelijke, in de zin dat ik heel de dag met duurzaamheid bezig ben. Maar onze duurzaamheidsinspanningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. Per groep of per team zijn er mensen die aandacht hebben voor dat thema en die erover waken dat duurzaamheid effectief meegenomen wordt in hun afdeling. Zo zit duurzaamheid verankerd in al onze afdelingen.

Het dagelijkse duurzaamheidsbeheer wordt gedragen door het Finance/Investor Relations team en het Corporate Affairs team. We bepalen de doelstellingen die goedgekeurd worden door de directie en we werken samen rond de jaarlijkse rapportage. Hiervoor gebruiken we een centrale datacollectietool van onze hoofdaandeelhouder Liberty Global. De data worden samengebracht, doorgelicht en geanalyseerd. Dat biedt ons een belangrijk inzicht om het beleid bij te stellen en te verfijnen.”

Duurzaam in core business

Bij het lezen van het duurzaamheidsverslag en de interpretatie van de SDG’s, valt het op dat het vooral gaat over de core business van Telenet, zoals digitalisering en digitale geletterdheid in ons eigen land. Op vlak van bijvoorbeeld milieu valt er nog wel wat vooruitgang te boeken, zoals het bedrijf ook toegeeft.

Ineke Rampart: “Ons duurzaamheidsverslag is inderdaad geen ‘goednieuwsshow’ en we communiceren transparant over verbeterpunten. Wij willen dat onze core business zo duurzaam mogelijk uitgevoerd wordt.

Daarnaast hebben we wel een aantal acties die wat breder gaan op maatschappelijk vlak. Als je het hoofdstuk over digitale maatschappij leest, staan daar toch dingen in die breder gaan dan onze verkoopsbusiness. Ik geloof dat je enkel geloofwaardige acties kan ondernemen op gebieden waar je goed in bent, en waarbij je die expertise ook kan delen.”

Het Telenet duurzaamheidskader 2017-2020 bevat een beknopte visie, leidende principes en businessprioriteiten. Daarin vinden we woorden als toonaangevend, convergerende geconnecteerde entertainment- en businessoplossingen, baanbrekend – digitaal – dichtbij – bruisend – vriendelijk – oprecht – eerlijk en transparant – inclusief – plezier. De aspecten duurzaamheid en planet lijken wat ondergesneeuwd.

Ineke Rampart: “We hebben een evolutie gekend in het bepalen van ons duurzaamheidsbeleid. Rond 2009-2013 hadden we wel een duurzaamheidsplan

en waren we daar op een formelere manier mee bezig. Daarin stonden ook een aantal punten die uiteindelijk zo ver stonden van onze dagelijkse business, dat we ze daar niet meer konden insluiten.

Onze mensen zagen dan ook niet meer de link met onze business en hun eigen verantwoordelijkheid, met als gevolg dat ze niet goed wisten wat er precies van hen verwacht werd. Toen zijn we begonnen met acties die wel vertrokken van onze eigen activiteiten, van waaruit we kennis ter beschikking konden stellen.”

Zo heeft Telenet een aantal projecten rond digitale ontwikkeling. Die spelen zich allemaal af in onze eigen regio. Waarom heeft het bedrijf zo’n projecten bijvoorbeeld niet in landen in ontwikkeling?

Ineke Rampart: “Wij zijn een lokaal Belgisch bedrijf. We kiezen er dan ook expliciet voor om in te zetten op uitdagingen die hier aan de orde zijn en waar wij een rol in kunnen spelen, en dan gaat het om de digitale kloof en steeds meer ook over digitale vaardigheden. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen in ontwikkelingslanden, maar wij wensen vooral onze lokale verankering te versterken.

Via onze community affairs initiatieven – die gedragen worden door onze medewerkers – zetten we overigens ook in op projecten in het zuiden: fietsen en lopen ten voordele van onderwijsprojecten in Afrika, samenwerkingen met organisaties als Close the Gap en Oxfam”.

SDG’s bij Telenet

Ineke Rampart: “De SDG’s zijn ontstaan in de periode dat wij ook onze duurzaamheidsinsteek aan het herbekijken waren. In eerste instantie hebben we ons programma op ons intern beleid gericht: wat konden we intern doen om zo veel mogelijk resultaat te behalen? In de periode 2015- 2016 zijn we gaan kijken naar de SDG’s.

In ons duurzaamheidsverslag van 2016 hebben we er voor het eerst melding van gemaakt. Toen hebben we een ‘mapping’ gemaakt van de SDG’s op onze prioriteiten. Dat is voor ons een eerste fase. In een volgende fase willen we bekijken in welke mate bepaalde van onze doelen onmiddellijk op de SDG’s geënt kunnen worden en met welke SDG’s we concreet aan de slag kunnen binnen onze core business.

Momenteel gebruiken we voor onze duurzaamheidsverslaggeving het framework van de GRI. Maar misschien kunnen we op termijn aftoetsen aan het framework van de SDG’s. We merken wel dat die twee systemen ook niet helemaal compatibel zijn. Heel wat collega-bedrijven zoeken wegen om meer uit de SDG’s te halen.

SDG’s zijn voor mij een toegankelijke tool om bewustzijn te creëren, vooral naar het grote publiek. Maar ik mis nog wat onderbouw en concrete toepassingen die ook nuttig zijn voor professionals die met duurzaamheid bezig zijn. Hoe vertaal je SDG’s naar beleid, acties en meetbare targets? Om over duurzaamheid te rapporteren is GRI toch nog een sterker model. Ik hoop dat GRI een instrument ontwikkelt waarmee we ook de SDG’s meetbaar en rapporteerbaar kunnen maken.

Daarnaast kijken we ook steeds meer naar de manier waarop we kunnen samenwerken. Daarin zijn de initiatieven van The Shift interessant. Zij proberen een aantal bedrijven, overheidsinstanties, middenveldorganisaties samen te brengen rond thema’s, en zo naar goede praktijken te kijken, bewustzijn te genereren en samen naar opportuniteiten te zoeken. Dat is een goede manier van werken. Hoewel natuurlijk niet alle thema’s even nuttig zijn voor iedereen. Zo is water voor Telenet niet een materialiteit waar we veel mee kunnen doen, talentontwikkeling daarentegen weer wel.

Naast The Shift volgen we ook wat sectororganisaties zoals VBO of onze federatie Agoria doen. Dan voel je dat er nog wat werk aan de winkel is om heel dat SDG-framework te vatten en te bedenken hoe je daarmee aan de slag kan. Het is ook van belang om te weten wat ‘peers’ doen met de SDG’s en om van mekaar te leren”.

Duurzaamheid op bedrijfsniveau

Het accent dat Telenet legt op het planet- aspect van duurzaamheid, is minder opvallend. Wie de website napluist, vindt onder de thema’s ‘ons DNA’, ‘onze ambitie’ of ‘over ons’ geen woord over duurzaamheid. Wel bevat de site een aparte sectie over de duurzaamheidsinitiatieven. Hoe zit het met de interne communicatie over de planet-gerichte acties?

Ineke Rampart: “Intern zetten we niet expliciet in op communicatie rond duurzaamheid. Maar er zijn een aantal medewerkers die daar zeer doelbewust mee bezig zijn, en dat is goed. Er zijn bijvoorbeeld mensen die ons er op attent maken dat we niet altijd wit papier in onze printers moeten gebruiken, vragen of we onze afvalstromen kunnen verminderen enz. Dan wordt aan onze facility dienst gevraagd of we niet meer kunnen werken met gerecycleerd papier, of online, digitaal...

We zijn wel bezig met een ‘new way of work’, waarbij we ook betere oplossingen zoeken voor vele verplaatsingen voor meetings, papierverbruik waar het digitaal kan,...

Zo zijn 70% van de facturen van Base en 87% van de Telenet-facturen digitaal. Als we dat combineren met papierbesparing op kantoor, papierbesparende verpakkingen, vermijden we jaarlijks zo’n 258 ton papier. In zo’n gevallen maken we steeds de link met milieubesparing.

Mensen die een wagen mogen kiezen, krijgen altijd een alternatief voorgeschoteld. Dat kan zijn: een vergoeding in plaats van een bedrijfswagen, een openbaar- vervoerabonnement, gebruik van huur etsen naar het station,...

Op een aantal sleutelmomenten, leggen we bij de medewerkers nog eens de nadruk op dat soort duurzaamheidsaspecten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de opname van Telenet in de Dow Jones Sustainability Index. Soms organiseren we ook evenementen met externe sprekers en voortrekkers. Zo hebben we Piet Colruyt al eens als spreker ontvangen. Daarbij nodigen we onze community uit en we lichten meteen ook nog eens ons eigen programma toe.

Verder werken we via onze leads per programma (HR, logistiek, engineering...), die waken over de uitvoering van de duurzaamheidstargets in hun domein. Het is logisch dat we bij de uitbouw van bijvoorbeeld nieuwe datacenters kijken naar het energieverbruik en de effciëntie van de koeling en naar mogelijke alternatieve oplossingen.

Het Telenet Supply Chain team heeft bijvoorbeeld een gedetailleerde business case case uitgewerkt rond de recyclage en het hergebruik van afgedankte modems en decoders. Dit leidde in 2007 tot een samenwerking met het maatwerkbedrijf IMSIR in Boom. Een erg succesvolle samenwerking die naast afvalvermindering en kostenbesparing ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde hee : werkgelegenheid voor 60 personen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Daar zijn onze mensen fier op.”

Een telecomoperator als Telenet zou haar leveranciers ecodesign-inspanningen kunnen opleggen. Of is dat te ver van hun bed?

Ineke Rampart: “Dat is op zich niet ver van ons bed, maar wij kunnen dat niet. We zijn uiteindelijk maar een kleine afnemer op de wereldmarkt. Onze leveranciers van decoders en modems zijn de hele grote Chinese of Koreaanse bedrijven. Bedrijven als Telefonica, US Telecom Company of Deutsche Telekom kunnen wel eisen stellen, maar België is daar te klein voor.

Waar we nu wel naar kijken, is of we met andere telecombedrijven samen orders kunnen plaatsen. We doen dat dan vooral met de andere bedrijven binnen de Liberty Global groep. Steeds vaker worden lastenboeken opgesteld met duidelijke verwachtingen naar materiaal- of toestelaankopen.

En we werken, ook met de hele Liberty Global groep, samen met EcoVadis om onze leveranciers door te lichten. In onze contracten staan ook clausules in verband met MVO”.

Overigens vermeldt het duurzaamheidsrapport 2016 van Telenet de eigen EcoVadis-score: “Wij scoren vrij goed in de domeinen arbeidsvoorwaarden, eerlijke bedrijfspraktijken en duurzame bevoorrading, maar lopen achter op het vlak van het milieu. De belangrijkste milieurisico’s die EcoVadis aanstipt, zijn een gebrek aan certi cering en formeel beleid.”

Gezondheid en materialiteiten

SAR (Specific Absorbtion Rate) is een maat om de opname in een lichaam van een hoeveelheid straling uit elektronische apparatuur te meten. Die wordt uitgedrukt in W/kg. De jongste jaren hoor je er minder over, maar nog niet zo heel lang geleden ontstond er regelmatig heisa als er ergens een GSM-antenne geplaatst werd. Weinigen stonden er echter bij stil dat de straling van het eigen GSM-toestel vlakbij het lichaam veel invloedrijker is dan die van de GSM-mast (tenzij je op korte afstand net in de stralenbundel van de GSM-antenne zou staan).

In Europa geldt een classifficatie van GSM-toestellen van A (minste straling, minder dan 0,4 W/kg) tot E (meeste straling, tussen 1,6 en 2 W/kg. Dat laatste is de maximum grens volgens de Wereldgezondheidsorganisatie). Een tiental jaar geleden vond je in de GSM-shops geen informatie over SAR-waardes. Dat is nu anders: in de meeste winkels vind je de SAR-waarde naast de andere technische specificaties. Als verantwoord bedrijf dat inzit met de gezondheid van haar klanten, zou Telenet enkel GSM-toestellen kunnen verkopen met een SAR-classifficatie A en B?

Ineke Rampart: “Op dat vlak ben ik zelf geen specialist, maar wij kijken in de eerste plaats naar de norm. Onze toestellen voldoen allemaal aan het wetgevend kader. Ook daarin kunnen we moeilijk vooruitlopen als kleine speler. Bovendien zitten in onze lastenboeken allerlei technische en  gebruikscriteria waaraan de toestellen moeten voldoen. Er is niet één criterium dat bepaalt welke toestellen we al dan niet aanbieden.”

In de materialiteitsmatrix van Telenet staan alle klassieke duurzaamheidscriteria die met de Telenet kernactiviteiten te maken hebben als ‘minder relevant‘ voor de stakeholders én de invloed op zakelijk succes: energieverbruik bij klanten thuis, elektronisch afval en recycling van apparatuur, gezondheid en veiligheid van klanten, beperken van milieu-impacts, verantwoord ketenbeheer, tot zelfs veilig gebruik van internet door kinderen. De vastlegging van die materialiteitsmix is een paar jaar geleden gebeurd, in 2015. Niettemin geeft dat niet het beeld van een bedrijf dat erg begaan is met thema’s die niet aan het vinden van meer klanten verbonden zijn.

Ineke Rampart: “Die analyses zijn intussen al bijna vier jaar oud en Telenet is als bedrijf sterk geëvolueerd sinds 2015. Zo hebben we in 2016 BASE Company overgenomen, een mobiele speler, actief in heel België. De versterking van ons portfolio naar mobiele telefonie en de uitbreiding van onze actieradius naar heel België (en niet alleen Vlaanderen en Brussel) zijn dimensies die nog niet vervat zaten in de materialiteitsmatrix 2015.

Die interne bedrijfsdimensies en de maatschappelijke en beleidsevoluties die zich de voorbije jaren hebben ontwikkeld, zullen vermoedelijk een weerslag krijgen in de nieuwe materialiteitsmatrix die we dit najaar gaan uittekenen in overleg met onze belangrijkste stakeholders. Ik verwacht wel dat die klassieke duurzaamheidsthema’s relevanter gaan worden in onze prioriteitenlijst. Maar daarvoor moeten we de bevraging afwachten.

Onze daadwerkelijke maatschappelijke bijdrage blijkt onder meer uit onze positie in de jaarlijkse Dow Jones Sustainability Index. Die bekroont toonaangevende ondernemingen in elke industriesector voor hun verantwoordelijke economische, ecologische en sociale prestaties. In 2016 herbevestigde Telenet zijn positie als Worldwide Industry Group Leader. Wij werden voor het vijfde jaar op rij genomineerd als leider in de wereldwijde mediasector.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
22 oktober 2018
Terug naar boven
Terug naar boven