Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Via het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een jaaractieplan te realiseren rond 10 thema’s. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.

Tijdens een jaarlijkse evaluatieaudit  beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.  Bij een positieve evaluatie ontvangen de organisaties een jaarcertificaat.

Een aantal van de sociale en milieu-aspecten uit ISO 26000 komen terug in de thema’s van het Charter Duurzaam Ondernemen, maar zijn op andere wijze ingedeeld. Op dit moment zijn niet of minder aanwezig in het Charter Duurzaam Ondernemen:

- Verantwoording afleggen voor activiteiten

- Respect voor mensenrechten

- Respect voor internationale normen

- Ethisch gedrag en eerlijk zaken doen

- Anti corruptie en verantwoorde politieke betrokkenheid

- Uitgebreide stakeholderanalyse

Eigenschappen
Bestuur van de organisatieArbeidsomstandighedenMilieuBetrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschapOrganisatieKetenManagementsysteemVerplichte MVO-rapportageBeginnend met MVOGevorderd met MVOCertificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
2007 in West-Vlaanderen; 2012 in Limburg en 2014 in Oost-Vlaanderen
Terug naar boven

Voordelen

- Bij aanvraag tot ondertekening van het engagement tot deelname, wordt een nulmeting uitgevoerd die de conformiteit met de wetgeving controleert (basis) en sterke en zwakke punten van uw organisatie op het vlak van duurzaam ondernemen in kaart brengt. De resultaten van deze nulmeting zijn bepalend of het bedrijf al dan niet tot ondertekening wordt toegelaten. Aan vastgestelde niet-conformiteiten wordt een corrigerende actie verplicht opgelegd.

- Jaarlijkse controle door leden van de evaluatiecommissie, evaluatieverslag over het beleid en de uitgevoerde acties met aanduiding van knelpunten/niet-conformiteiten en aanbevelingen naar verbetering toe. De jaarlijkse audit is een stimulans om jaarlijks doelstellingen en acties te bepalen (actieplan) en te realiseren (evaluatie-audit).

- ISO gecertificeerde bedrijven hanteren soms het Charter Duurzaam Ondernemen als middel om invulling te geven aan het aspect van ‘continue verbetering’ en voor de lokale uitstraling en visibiliteit. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen kan dienen als planningsinstrument (onder andere via het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan met doelstellingen) binnen een zorgsysteem.

- Bij gunstige beoordeling behaalt de organisatie het jaarcertificaat. Het logo mag op alle communicatie-initiatieven gebruikt worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

- Voorbereiding tot invoering van een zorgsysteem zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 26000. Mits het inbouwen van een deel ‘systeemelementen’ kan MVO in alle lagen van de organisatie worden verankerd en onderhouden. Ook zijn de medewerkers van een Charterbedrijf reeds gewend om ‘doorgelicht’ te worden, wat bij de implementatie van zorgsystemen zeker in hun voordeel speelt. Recent kan vastgesteld worden dat meerdere Charterbedrijven nu ook een GRI-rapport opmaken, vaak vertrekkend vanuit hun Charterrapportering en –acties.

- Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen komt in aanmerking voor een subsidiebonus in de ecologiepremie plus (www.ecologiepremie.be) en ondersteunt de strategische beoordeling van de subsidieaanvraag Strategische Transformatiesteun op het criterium ‘verduurzaming’ (www.agentschapondernemen.be onder ‘subsidies’).

- Ervaringsuitwisseling met andere deelnemers en een lokaal netwerk van bedrijven en intermediaire organisaties.

- Initiatiefnemers zorgen voor een positieve communicatie naar de media omtrent het behalen van het certificaat en de gerealiseerde maatregelen.

- Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een dynamisch en pragmatisch zorgsysteem dat regelmatig met de bedrijven wordt besproken en geëvalueerd en aldus inspeelt op nieuwe trends inzake duurzaamheid bij bedrijven. Het heeft een voorbeeldfunctie doordat innovatieve acties ook worden gecommuniceerd via de charterwebsite (www.charterduurzaamondernemen.be).

Terug naar boven

Kritieken

- Tien opgelegde thema’s gaan mogelijk voorbij aan materialiteit (= MVO-focus dient te liggen op die thema’s die én voor de organisatie strategisch zijn én tegemoet komen aan verwachtingen van de stakeholders), waardoor (belangrijke) strategische uitdagingen buiten scope kunnen blijven

- Beperkte internationale uitstraling, dus vaak onvoldoende voor grote (internationale) klanten

- In vergelijking met andere zorgsystemen een lichter instapsysteem

- Kostprijs voor deelname, weliswaar beperkt

- De leden van de Evaluatiecommissie zijn niet erkend of geaccrediteerd (geen formele controle).

Terug naar boven
Beschikbare varianten van de standaard
Aanwezigheid variant(en) voor KMO’s
Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is gebaseerd op het basisprincipe van Plan-Do-Check-Act en de Deming-cyclus . Door deelname aan het Charter Duurzaam Ondernemen engageert het bedrijf zich om:

- ‘Duurzaam ondernemen’ op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid en te streven naar continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties

- Relevante prestatie-indicatoren uit te werken om deze vooruitgang te meten en te evalueren.

 

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Intermediaire organisatie
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Overige documentatie over de standaard

Inspirerende voorbeeldacties

https://www.charterduurzaamondernemen.be/goede-praktijken

In West-Vlaanderen werd in 2016 een laagdrempelig begeleidingstraject op maat van KMO’s (5-100 werknemers) gelanceerd, waarbij ze stapsgewijs, gedurende 3 jaar, werken aan duurzaamheidsacties. Het traject kreeg de naam d.o.start (www.pomwvl.be/dostart).

Terug naar boven